Tietosuojakäytäntö | Murrelektronik

Murrelektronik Power Oy tietosuojakäytäntö

Edit cookie settings

 

Tervetuloa verkkosivustollemme ja kiitos kiinnostuksestasi yritystämme kohtaan. Otamme henkilötietojesi suojaamisen vakavasti. Käsittelemme tietojasi henkilötietojen suojaamista koskevan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja noudatamme erityisesti EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä meitä koskevia paikallisia lakeja. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa sinulle kattavasti omista oikeuksistasi sekä siitä, miten Murrelektronik Power Oy käsittelee henkilötietojasi.

Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia yrityksemme verkkosivustoja, joille voi siirtyä verkkotunnustemme (https://www.murrelektronik.fi, https://shop.murrelektronik.fi) kautta, sekä sivujamme sosiaalisissa verkostoissa (Facebook, LinkedIn, Xing, YouTube, Instagram). Jos siirryt oman tarjouksemme piiriin kuuluvien muiden operaattorien verkkosivustoille, heidän omat tietosuojaehtonsa pätevät kussakin tapauksessa siihen sisältöön, josta kyseisten verkkosivustojen operaattorit vastaavat. 

Jos yksittäisten palvelujen kohdalla sovelletaan tästä poikkeavia tai ylimääräisiä ehtoja tai jos pyydämme suostumustasi, ilmoitamme siitä erikseen ennen kyseisen palvelun käyttämistä (esimerkiksi ennen uutiskirjeen tilaamista tai hankinnan tekemistä verkkokaupassamme).

Lisäksi olemme ottaneet käyttöön kattavat turvatoimet henkilötietojesi suojaamista varten. Tiedot esimerkiksi siirtyvät aina salatusti verkkoselaimesi ja palvelintemme välillä. Käytämme myös lukuisia teknisiä toimenpiteitä ja järjestelyjä, joiden avulla tietosi pysyvät koko ajan suojattuina.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden perusteella pystytään tunnistamaan yksittäinen luonnollinen henkilö. Näitä tietoja ovat etenkin nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä IP-osoite.

Tiedot ovat anonyymeja silloin, jos niitä ei pysytä yhdistämään tiettyyn käyttäjään.

Rekisterinpitäjä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 4 kohdan 7 mukaisesti ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Murrelektronik Power Oy
Jussilankatu 6
15680 Lahti, Finland

Puhelin: 020 7789810
Sähköposti: info@murrelektronik.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: kim.koskinen@murrelektronik.fi

Oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Haluamme aluksi kertoa sinulle omista oikeuksistasi rekisteröitynä henkilönä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15–22 artiklojen mukaisesti. Näitä ovat seuraavat:

 • oikeus tietoihin (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
 • oikeus tietojen poistamiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla)
 • oikeus tietojen oikaisemiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla)
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
 • vastustamisoikeus (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla)
 • oikeus suostumuksen peruuttamiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohta).

Yhteystiedot

Jos haluat käyttää näitä oikeuksiasi, lähetä viesti osoitteeseen info@murrelektronik.fi. Sama koskee myös mahdollisia kysymyksiä siitä, miten tietojasi käsitellään yrityksessämme. Lähetä myös ilmoitus suostumuksesi peruuttamisesta edellä mainittuun osoitteeseen. Mainitse ilmoituksessasi, minkä suostumuksen haluat peruuttaa. Sinulla on lisäksi valitusoikeus. Valitus tulee osoittaa henkilötietojen suojelusta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Meistä vastaavan valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768

Vastustamisoikeus

Huomaa seuraavat vastustamisoikeuteesi liittyvät seikat:

Jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus vastustaa tällaista tietojesi käsittelyä milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Tämä koskee myös profilointia, joka liittyy suoramarkkinointiin.

Jos vastustat tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, emme enää käsittele henkilötietojasi näihin tarkoituksiin. Tämä vastustaminen ei maksa mitään, ja sen voi tehdä mahdollisuuksien mukaan ilman lomakkeita osoitteeseen: info@murrelektronik.fi

Jos käsittelemme tietojasi oikeutettujen etujen turvaamiseen, voit vastustaa tällaista käsittelyä koska tahansa henkilökohtaiseen erityistilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Emme enää käsittele henkilötietojasi, ellemme pysty osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimista, esittämistä tai puolustamista varten.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Jos olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevan käsittelyn osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta

Käsitellessämme henkilötietojasi noudatamme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä sekä kaikkia muita soveltuvia tietosuojalakeja ja -asetuksia. Oikeusperustamme tietojen käsittelylle määritellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa.

Käytämme tietojasi liiketoiminnan aloittamiseen, sopimusvelvoitteiden ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen, sopimussuhteen täytäntöönpanoon, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen sekä asiakassuhteen vahvistamiseen, mikä voi sisältää myös analyyseja mainontaa ja suoramarkkinointia varten.

Suostumuksesi muodostaa myös tietosuojalain mukaisen lupavaatimuksen. Kerromme tässä tietojen käsittelyn tarkoituksista ja oikeudestasi suostumuksesi peruuttamiseen. Jos suostumus koskee myös erityisiä henkilötietoryhmiä koskevaa käsittelyä, kerromme siitä selkeästi suostumuksessa.

Erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla vain silloin, jos laki niin vaatii ja jos ei ole mitään syytä olettaa, että oikeutettu etusi käsittelyn kieltämiseen olisi tätä tärkeämpi.

Tietojen siirtäminen kolmansille osapuolille

Luovutamme tietojasi kolmansille osapuolille vain lain määräysten puitteissa ja asianmukaisella suostumuksella, tai jos meillä on siihen ylivoimainen oikeutettu etu. Muussa tapauksessa emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille, paitsi jos meillä on siihen lakisääteinen velvollisuus (tietojen luovuttaminen ulkopuolisille tahoille, kuten valvontaviranomaisille tai lainvalvontaviranomaisille).

Tietojen vastaanottajat/vastaanottajaryhmät

Varmistamme yrityksemme sisällä, että vain ne henkilöt saavat tietosi, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseen.

Monissa tapauksissa palveluntarjoajamme ovat asiantuntijayksiköidemme tukena työtehtävien hoitamisessa. Tarvittavat tietosuojasopimukset on solmittu kaikkien palveluntarjoajiemme kanssa.

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Siirrämme henkilötietojasi palveluntarjoajille tai konsernin yhtiöille Euroopan talousalueen ulkopuolella: Sveitsi, Yhdysvallat, Kanada, Brasilia, Turkki, Intia, Kiina, Etelä-Korea ja Singapore.

Tietoja siirretään kolmansiin maihin (Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle) vain silloin, kun se on välttämätöntä sopimussuhteen toteuttamiseksi, lain niin vaatiessa tai jos olet antanut meille suostumuksesi.

Tietosuojatason noudattaminen on varmistettu tarkistamalla, että tietosuojataso on hyväksyttävä, ja käyttämällä EU:n mallisopimuslausekkeita.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi niin pitkään kuin se on tarpeen kyseisten tietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Huomaa, että monet säilytysajat edellyttävät tietojen jatkuvaa säilyttämistä. Tämä koskee erityisesti lakisääteisiä tietojen säilytystä koskevia velvoitteita (esim. Saksan kauppalaissa tai verolaissa määritetyt velvollisuudet). Jos muita säilytysvelvoitteita ei ole, tiedot poistetaan heti, kun niiden käyttötarkoitus on saavutettu.

Voimme myös säilyttää tietojasi, jos olet antanut siihen suostumuksesi tai jos käytämme tietoja todisteena oikeusasiassa lakisääteisten vanhentumisaikojen puitteissa. Tämä vanhentumisaika voi olla jopa kolmekymmentä vuotta, mutta yleensä kyse on kolmesta vuodesta.

Säilytämme tietoja niiden käyttötarkoituksen saavuttamisen jälkeen myös silloin, jos on kyse jostakin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdassa mainitusta poikkeuksesta.

Tietojesi turvallinen siirtäminen

Käytämme soveltuvia teknisiä suojaustoimia ja järjestelyjä, jotta pystymme suojelemaan sinusta säilyttämiämme tietoja parhaalla mahdollisella tavalla tahattomilta tai tahallisilta muokkauksilta, katoamiselta, tuhoutumiselta tai luvattomien henkilöiden pääsyltä. Turvallisuuden tasoa arvioidaan jatkuvasti yhteistyössä tietoturvan ammattilaisten kanssa, ja turvallisuus sovitetaan aina uusiin turvallisuusstandardeihin.

Kaikki tiedonsiirto verkkosivustollemme ja verkkosivustoltamme tapahtuu salatusti. Käytämme verkkosivustollamme HTTPS-tiedonsiirtoprotokollaa ja aina viimeisimpiä salausprotokollia. Lisäksi tarjoamme käyttäjillemme yhteydenottolomakkeiden ja hakemusten sisällön salauksen. Vain me pystymme purkamaan näiden tietojen salauksen. (Myös vaihtoehtoisten viestintäkanavien, kuten postin, käyttö on mahdollista.)

Tietojen antaminen

Sopimussuhteen muodostaminen, toteuttaminen ja päättäminen sekä siihen liittyvien sopimusvelvoitteiden ja oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen edellyttävät erilaisia henkilötietoja. Sama koskee verkkosivustomme ja sen eri toimintojen käyttöä.

Olemme koonneet tarkemmat tiedot edellä olevaan kohtaan. Tietyissä tapauksissa meidän on kerättävä tietoa ja asetettava sitä saataville lain niin vaatiessa. Kannattaa muistaa, että emme pysty käsittelemään kyselyäsi tai toteuttamaan sopimussuhdetta, jos et anna meille näitä tietoja.

Tietoryhmät, tietojen lähteet ja alkuperä

Käsittelemämme tiedot määräytyvät aina kontekstin perusteella: tämä riippuu siitä, teetkö vaikkapa tilauksen verkossa, jätätkö meille kyselyn yhteydenottolomakkeella vai lähetätkö meille hakemuksen tai valituksen.

Huomaa, että voimme myös antaa tietoja erityisissä käsittelytilanteissa erikseen sopivassa paikassa, kuten hakemusasiakirjojen lataamisen yhteydessä tai yhteydenottopyyntöä lähetettäessä.

Kun käyt verkkosivustollamme, keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:

 • tiedot verkkosivustosta, jolta siirryt meidän verkkosivustollemme
 • käytetty verkkoselain ja käyttöjärjestelmä
 • internetpalveluntarjoajasi määrittämä IP-osoite
 • pyydetyt tiedostot, siirretyn tiedon määrä, lataukset / tiedostojen vienti
 • tiedot sivustollamme käyttämistäsi verkkosivuista sekä päivämäärästä ja kellonajasta.
 • Tekniseen turvallisuuteen liittyvistä syistä (suojataksemme verkkopalvelimemme hyökkäysyrityksiä vastaan) näitä tietoja säilytetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Viimeistään seitsemän päivän kuluessa tiedot muutetaan nimettömiksi lyhentämällä IP-osoite muotoon, josta käyttäjää ei enää pystytä tunnistamaan.

Yhteydenottolomake / yhteydenotto sähköpostitse (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdat)

Verkkosivustollamme olevia yhteydenottolomakkeita voi käyttää sähköiseen yhteydenottoon. Jos kirjoitat meille jonkin tällaisen yhteydenottolomakkeen kautta, käsittelemme kyseisellä lomakkeella antamiasi tietoja ottaaksemme sinuun yhteyttä ja vastataksemme kysymyksiisi ja pyyntöihisi.

Noudatamme tietojen taloudellisuuden ja turhien tietojen välttämisen periaatetta, joten annat meille vain yhteydenottoa varten ehdottomasti tarvitsemamme tiedot. Tarkista seuraavasta luettelosta, mitä kullakin yhteydenottolomakkeella annettuja tietoja keräämme ja käsittelemme. Lisäksi käsittelemme IP-osoitetietojasi, sillä se on välttämätöntä teknisesti ja oikeussuojaa varten. Kaikki muut tiedot ovat vapaaehtoisia (esimerkiksi vastaus jokaiseen kysymykseesi erikseen).

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostilla, käsittelemme sähköpostissa antamiasi henkilötietoja ainoastaan kyselysi käsittelemiseen. Jos et käytä yhteydenottoon tarkoitettuja lomakkeita, emme kerää muita tietoja.

 

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja yhteydenottolomakkeella jätetyn kyselyn yhteydessä:

 • puhuttelu 
 • etunimi (pakollinen kenttä yhteydenotosta riippuen henkilökohtaista puhuttelua varten)
 • sukunimi (pakollinen kenttä yhteydenotosta riippuen henkilökohtaista puhuttelua varten)
 • sähköposti (pakollinen kenttä yhteydenottoa varten)
 • yritys (pakollinen kenttä yhteydenotosta riippuen yhteyshenkilön määrittämistä varten)
 • maa (pakollinen kenttä yhteydenotosta riippuen toimipisteen määrittämistä varten)
 • postinumero (pakollinen kenttä yhteydenotosta riippuen yhteyshenkilön määrittämistä varten)
 • kaupunki (pakollinen kenttä yhteydenotosta riippuen yhteyshenkilön määrittämistä varten)
 • puhelinnumero (pakollinen kenttä, jos yhteydenotto on tehtävä puhelimitse, esimerkiksi toimittajien hakemuksissa)
 • ongelman kuvaus
 • pyyntö (pakollinen kenttä yhteydenotosta riippuen pyynnön käsittelyä varten)
 • yhtiömuoto
 • katu (pakollinen kenttä, jos yhteydenotto on tehtävä postitse, esimerkiksi toimittajien hakemuksissa)
 • yhteyshenkilö
 • osasto
 • perustamisvuosi
 • liikevaihto edellisenä vuonna
 • työntekijöiden määrä
 • asiakasreferenssit
 • tytäryhtiö
 • tuotantolaitokset
 • sertifiointi
 • tuotevalikoima
 • tuotantotyyppi
 • toimitus ja tiedonsiirto.
 

Käsittelemme seuraavia tietoja tilausprosessin yhteydessä:

 • sähköpostiosoite
 • puhuttelu
 • etunimi
 • sukunimi
 • osasto (valinnainen)
 • yritys
 • ALV-tunniste
 • toimitusosoite (katu, talon numero, postinumero, kaupunki, maa)
 • laskutusosoite (katu, talon numero, postinumero, kaupunki, maa)
 • puhelinnumero (valinnainen)
 • faksi (valinnainen).
 

Käsittelemme seuraavia tietoja asiakastilin luomisen yhteydessä:

 • asiakasnumero (valinnainen)
 • sähköpostiosoite
 • salasana
 • puhuttelu
 • etunimi
 • sukunimi
 • osasto (valinnainen)
 • yritys
 • ALV-tunniste
 • osoite (katu, talon numero, postinumero, kaupunki, maa)
 • laskun vastaanottajan sähköpostiosoite (valinnainen)
 • puhelinnumero (valinnainen)
 • faksi (valinnainen).

Uutiskirje (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Voit tilata ilmaisen uutiskirjeen verkkosivustoltamme. Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä annettua sähköpostiosoitetta, yrityksen nimeä (jos annettu), asuinmaata (jos annettu), etu- ja sukunimeä (jos annettu) ja sukupuolta (puhuttelu) (jos annettu) käytetään yksilöllisen uutiskirjeen lähettämiseen.

Noudatamme tietojen taloudellisuuden ja turhien tietojen välttämisen periaatetta, joten ainoastaan sähköpostiosoite (tai nimi yksilöllisten uutiskirjeiden osalta) on merkitty pakolliseksi kentäksi. Lisäksi käsittelemme IP-osoitetietojasi uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä, sillä se on välttämätöntä teknisesti ja oikeussuojaa varten.

Vahvistamme sähköpostiosoitteesi ja suostumuksesi lähettämällä sinulle erillisen sähköpostin (vahvistusviestin) tilauslomakkeen lähettämisen jälkeen. Kirjaamme suostumuksesi ylös vasta sen jälkeen, kun olet vahvistanut tilauksesi viestissä olevan aktivointilinkin kautta. Muussa tapauksessa tilauslomakkeella antamasi tiedot poistetaan kahden viikon kuluttua siitä, kun sinulle on ensin lähetetty lyhyt muistutusviesti viikon kuluttua. Vahvistamalla tilauksesi aktivointilinkin kautta suostut sähköpostiosoitteen omistajana siihen, että lähetämme sinulle ilmaisen uutiskirjeen sekä tietoja yrityksestä, omista palveluistamme ja tuotteistamme.

Voit tietenkin koska tahansa peruuttaa tilauksen valitsemalla uutiskirjeen tilauksen peruutustoiminnon (napsauttamalla Unsubscribe [Peru tilaus] -linkkiä) ja näin peruuttaa suostumuksesi. Voit myös peruuttaa uutiskirjeen tilauksesi koska tahansa verkkosivustollamme, lähettämällä meille kirjallisen ilmoituksen osoitteeseen Murrelektronik Power Oy, Jussilankatu 6 Lahti tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@murrelektronik.fi.

Jos peruutat suostumuksesi, poistamme sähköpostiosoitteesi uutiskirjeemme jakelulistalta, jolloin uutiskirjettä ei enää lähetetä sinulle. Lisäksi poistamme sinusta keräämämme käyttötiedot. Tämän jälkeen tietoja toistetusta suostumusmenettelystä sekä suostumuksen peruuttamisesta säilytetään vielä kuuden vuoden ajan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 3 kohdan b ja e alakohtien mukaisesti. Kuitenkin tänä aikana tietosi on suojattu käsittelyltä. Käytämme uutiskirjeen lähettämiseen Pardot-järjestelmää. Tätä varten tietosi lähetetään Pardot LLC:lle. Pardot LLC ei kuitenkaan saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin uutiskirjeen lähettämiseen. Pardot LLC:llä ei ole lupa siirtää tietojasi tai myydä niitä edelleen. 

 

Uutiskirjeen käyttöanalyysi

Uutiskirjeessämme käytetään seurantapikseleitä. Seurantapikseli on näkymätön HTML-sähköposteihin upotettu kohde, jonka avulla pystytään tallentamaan lokitiedosto sähköpostin avaamishetkellä sekä tallentamaan tiedot uutiskirjeen kautta avatuista linkeistä myöhempää analyysia varten. Näin pystymme arvioimaan uutiskirjekampanjoidemme toimivuutta tilastollisesti ja optimoimaan uutiskirjeemme niin, että voimme esimerkiksi kertoa sinulle aiheista tai tarjouksista, jotka ovat sinusta kiinnostavampia. 

Alla mainittu palveluntarjoajamme käsittelee tällä tavalla keräämiämme henkilötietoja.

Jos et hyväksy tätä, voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen koska tahansa seuraavan linkin kautta: https://go.murrelektronik.com/Peruuta-Murrelektronik-uutiskirjeen-tilaus

Tietojen vastaanottaja: Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, Yhdysvallat

Verkkokauppa (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta)

 1. Käsittelemme tilauslomakkeella antamiasi tietoja ainoastaan sopimussuhteen toteuttamiseen tai käsittelyyn, ellet anna meille suostumustasi muuhun tietojesi käyttöön.
  Noudatamme tietojen taloudellisuuden ja turhien tietojen välttämisen periaatetta, joten annat meille vain sopimuksen toteuttamista tai sopimusvelvoitteidemme täyttämistä varten ehdottomasti tarvitsemamme tiedot (esimerkiksi nimi, osoite, sähköpostiosoite, toimitusosoite) tai ne tiedot, jotka laki velvoittaa meitä keräämään.
  Lisäksi käsittelemme IP-osoitetietojasi, sillä se on välttämätöntä teknisesti ja oikeussuojaa varten. Ilman näitä tietoja emme valitettavasti voi solmia kanssasi sopimusta, sillä emme pysty tekemään niin, tai voimme joutua irtisanomaan jo olemassa olevan sopimuksen. Tietysti saat antaa meille halutessasi lisää tietoja.

 2. Tilaustasi käsitellessämme teemme yhteistyötä alla lueteltujen palveluntarjoajien kanssa. He auttavat meitä tehtyjen sopimusten toteuttamisessa joko kokonaan tai osittain. Tietyt henkilötiedot siirretään näille palveluntarjoajille seuraavien tietojen mukaisesti.
  Keräämämme henkilötiedot siirretään toimituksesta vastaavalle kuljetusliikkeelle osana sopimuksen käsittelyä tuotteiden toimittamisen edellyttämässä laajuudessa. Siirrämme maksutietosi valtuutetulle luottolaitokselle maksun käsittelyä varten maksun käsittelyn edellyttämässä laajuudessa. Jos maksupalvelujen tarjoajia käytetään, ilmoitamme sinulle tästä selvästi alempana. Oikeusperustamme tietojen siirrolle on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

 3. Täyttääksemme sopimusvelvoitteemme asiakkaillemme teemme yhteistyötä ulkopuolisten kuljetuskumppanien kanssa. Annamme valitsemallemme kuljetuskumppanille nimesi, toimitusosoitteesi ja puhelinnumerosi toimituksen niin edellyttäessä ainoastaan tuotteiden kuljetustarkoituksissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

 4. Luottokelpoisuuden tarkistaminen
  Jos suoritamme ennakkomaksuja (esimerkiksi toimitus laskulla), pidätämme itsellämme oikeuden tarkistaa luottotiedot matemaattis-tilastollisten menettelyjen perusteella turvataksemme oikeutetun etumme määrittää asiakkaidemme maksukyky. Siirrämme luottoluokitukseen tarvittavat henkilötiedot seuraavalle palveluntarjoajalle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti:
  Luottoraportissa voi olla todennäköisyysarvoja (niin kutsuttuja pisteytysarvoja). Jos luottoraportin tuloksissa on pisteytysarvoja, ne perustuvat tieteellisesti tunnustettuun matemaattis-tilastolliseen menettelyyn. Pisteytysarvojen laskentaan kuuluvat muun muassa osoitetiedot. Käytämme luottoluokituksen tuloksia maksukyvyttömyyden tilastollisesta todennäköisyydestä sen määrittämiseen, voimmeko solmia sopimussuhteen tai panna sen täytäntöön vai onko sopimussuhde irtisanottava. Voit kieltää tietojesi käyttämisen tähän tarkoitukseen koska tahansa lähettämällä siitä ilmoituksen meille tai luottolaitokselle. Tästä huolimatta meillä voi olla edelleen oikeus käsitellä henkilötietojasi, mikäli se on tarpeen maksujen sopimuksenmukaiseen käsittelyyn.

Rekisteröityminen/asiakastili (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdat)

Verkkosivustollamme käyttäjämme voivat rekisteröityä antamalla henkilötietonsa. Tämän hyöty on siinä, että rekisteröityneenä pääset tarkastelemaan tilaushistoriaasi ja kaikki tilauslomakkeelle antamasi tiedot tallennetaan. Sinun ei siis tarvitse antaa samoja tietoja uudelleen seuraavan tilauksen yhteydessä.

Noudatamme tietojen taloudellisuuden ja turhien tietojen välttämisen periaatetta, joten ainoastaan rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot on merkitty tähdellä (*). Näitä tietoja ovat esimerkiksi sähköpostiosoite ja salasana. Lisäksi salasana on vahvistettava antamalla se uudelleen.

Lisäksi tilauksen tekeminen verkkokaupastamme edellyttää laskutusosoitteen (yritys, osoite) antamista toimitusta varten. Jos toimitusosoite ei ole sama kuin laskutusosoite, myös toimitusosoite katsotaan pakolliseksi tiedoksi.

Tallennamme verkkosivustolle rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän IP-osoitteen sekä rekisteröitymispäivän ja -ajan (tekniset taustatiedot). Napsauttamalla painiketta ”Register now” (Rekisteröidy nyt) annat suostumuksesi tietojen käsittelyyn.

Huomaa: Antamasi salasana tallennetaan salattuna. Yrityksemme työntekijät eivät näe tätä salasanaa. He eivät siis pysty auttamaan sinua, jos olet unohtanut salasanasi.

Käytä tällaisessa tilanteessa toimintoa ”Forgotten password” (Salasana unohtunut), jolloin sinulle lähetetään sähköpostitse uusi, automaattisesti luotu salasana. Kenelläkään henkilöstömme jäsenellä ei ole lupaa pyytää sinulta salasanaasi puhelimitse tai kirjallisesti. Älä koskaan anna salasanaasi kenellekään sitä pyytävälle.

Kun olet rekisteröitynyt, tietosi tallennetaan suojatun asiakasalueen käyttämistä varten. Kun kirjaudut verkkosivustollemme käyttäjätunnuksenasi toimivalla sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi, nämä tiedot ovat käytettävissä verkkosivustomme toimintoja varten (esimerkiksi verkkokaupasta tehtävät tilaukset). Näet tilaushistoriastasi tekemäsi verkkotilaukset. Täällä voit myös muuttaa laskutus- tai toimitusosoitettasi.

Rekisteröityneet käyttäjät voivat tehdä itse muutoksia/korjauksia laskutus- tai toimitusosoitteeseen tilaushistorian kautta. Myös asiakaspalvelumme auttaa mielellään muutosten/korjausten tekemisessä. Tietysti voit myös peruuttaa tai poistaa rekisteröitymisesi tai asiakastilisi. Jos haluat tehdä niin, lähetä viesti osoitteeseen: info@murrelektronik.fi

Maksujärjestelmät (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdat)

Voit maksaa laskusi verkkokaupassamme. Keräämme maksuun vaadittavia tietoja tilauksesi ja maksusi käsittelemistä varten. Lisäksi käsittelemme IP-osoitetietojasi, sillä se on välttämätöntä teknisesti ja oikeussuojaa varten.

Noudatamme tietojen taloudellisuuden ja turhien tietojen välttämisen periaatetta. Annat meille vain ne tiedot, joita ehdottomasti tarvitsemme maksun käsittelyyn tai sopimuksen toteuttamiseen tai jotka laki velvoittaa meitä keräämään.

Ilman näitä tietoja emme valitettavasti voi solmia kanssasi sopimusta, sillä emme pysty tekemään niin.

Käyttämämme maksujärjestelmä käyttää SSL-salausta tiedonsiirron suojaamiseen.

Markkinointitarkoitukset vanhoille asiakkaille (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta)

Murrelektronik Power Oy haluaa ylläpitää asiakassuhdetta kanssasi ja lähettää sinulle tietoja ja tarjouksia tuotteistamme/palveluistamme/tarjouksistamme. Jos annat meille suostumuksesi, käsittelemme tietojasi voidaksemme lähettää sinulle kyseisiä tietoja ja tarjouksia sähköpostitse.

Voit tietysti koska tahansa myöhempänä ajankohtana peruuttaa suostumuksesi tietojesi käsittelyyn markkinointitarkoituksissa.

Peruuttaminen ei maksa mitään tai edellytä muodollisuuksia, etkä joudu ilmoittamaan peruutuksen syytä. Jos mahdollista, lähetä meille ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen info@murrelektronik.fi tai postitse osoitteeseen Murrelektronik Power Oy, Jussilantie 6, Lahti.

Lähetämme myös mielellämme tietoja ja tarjouksia postitse. Jos et halua, että teemme niin, voit koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos vastustat tällaista käsittelyä, emme enää käsittele tietojasi näihin tarkoituksiin. Tämä vastustaminen ei maksa mitään tai edellytä muodollisuuksia, etkä joudu ilmoittamaan vastustuksen syytä. Suosittelemme ilmoituksen lähettämistä sähköpostitse osoitteeseen info@murrelektronik.fi tai postitse osoitteeseen Murrelektronik Power Oy, Jussilantie 6, Lahti.

Hakijaportaali (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdat sekä Saksan liittotasavallan tietosuojalain [BDSG] 26 §)

Kiitos kiinnostuksestasi liittyä Murrelektronik Power Oy:n palvelukseen. Ymmärrämme tietojesi merkityksen ja käsittelemme kaikkia hakemuksessa antamiasi tietoja vain hakuprosessin tehokkaaseen ja asianmukaiseen hoitamiseen sekä ottaaksemme sinuun yhteyttä hakuprosessin yhteydessä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.

 

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja verkkohakemusten yhteydessä:

 • puhuttelu
 • etunimi
 • sukunimi
 • katu, talon numero
 • postinumero
 • paikkakunta
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • liitetyypit ja liitteet.
 • Käytämme lisäksi tietoja, jotka olemme luvallisesti hankkineet julkisista lähteistä (esimerkiksi ammattilaisverkostoista).

Hakemuslomakkeessa sinua pyydetään antamaan henkilötietojasi. Noudatamme tietojen taloudellisuuden ja turhien tietojen välttämisen periaatetta. Pyydämme sinua antamaan vain ne tiedot, joita tarvitsemme hakemusasiakirjojesi kattavaa tarkastelua varten tai jotka laki velvoittaa meitä keräämään. Näitä tietoja ovat etu- ja sukunimi, sukupuoli (puhuttelu), yhteystiedot, saatekirje, CV ja todistukset. Nämä pakolliset tiedot (vain sähköpostiosoite) on merkitty tähdellä (*). Lisäksi käsittelemme IP-osoitetietojasi, sillä se on välttämätöntä teknisesti ja oikeussuojaa varten.

Emme valitettavasti voi tarkistaa hakemusasiakirjojasi ilman näitä tietoja, ja tietojen puuttuessa hakemusjärjestelmämme ei anna sinun ladata hakemusasiakirjojasi. Tietysti voit halutessasi antaa meille vapaaehtoisia tietoja hakemuslomakkeella.

Käytämme soveltuvia suojaustoimia, jotta pystymme varmistamaan tietojesi tietoturvan ja luottamuksellisuuden. Hakemusasiakirjasi lähetetään meille salatussa muodossa hakemusjärjestelmämme kautta.

Säilytämme tietojasi edellä kuvattuun tarkoitukseen, kunnes hakuprosessi on päättynyt ja asianmukaiset määräajat ovat umpeutuneet. Hävitämme tietosi viimeistään neljän kuukauden kuluttua päätöksen vastaanottamisesta. Voimme kuitenkin säilyttää hakemusasiakirjojasi pidempään ja yhdistää ne muihin profiiliisi sopiviin avoimiin työpaikkoihin.

Tätä varten tarvitsemme suostumuksesi. Voit antaa sen valitsemalla kyseisen valintaruudun ennen hakemusasiakirjojesi lähettämistä. Tässä tapauksessa säilytämme tietojasi 12 kuukauden ajan. Voit kuitenkin koska tahansa peruuttaa suostumuksesi syytä antamatta tulevan käsittelyn osalta ottamalla yhteyttä kyseisestä rekrytoinnista vastaavaan puhelimitse, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@murrelektronik.fi tai lähettämällä postia edellä mainittuun osoitteeseen.

Reaaliaikainen chat-palvelu

Voit aloittaa kanssamme reaaliaikaisen chat-keskustelun verkkosivustollamme. Tässä palveluntarjoajamme on Salesforce. 

Tietojen käsittely on välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanon/solmimisen kannalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tai oikeutetun etumme kannalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Oikeutettu etumme koskee asiakkaillemme ja sidosryhmillemme tarjoamaamme tehokasta ja välitöntä tukea. Keräämme muun muassa seuraavia tietoja: chat-keskusteluhistoria, IP-osoite keskustelun ajalta, alkuperämaa sekä keskustelun aikana antamasi tiedot. Jos et anna henkilötietojasi (esimerkiksi oikeaa nimeäsi, sähköpostiosoitettasi tai puhelinnumeroasi) chat-keskustelun aikana, emme voi päätellä henkilöllisyyttäsi. Ainoastaan työntekijämme pääsevät käsiksi näihin tietoihin, jos he tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseen. Emme luovuta näitä tietoja kolmansille osapuolille ja käytämme niitä ainoastaan vastataksemme tiettyyn kyselyysi sekä nimettöminä sisäiseen tilastointiin. Tiedot poistetaan tai muutetaan nimettömiksi tietyn prosessin päätyttyä.

Kun käytät chat-kanavaa, käytät automaattisesti Salesforcen palvelua. Tutustu Salesforcen tietosuojakäytäntöön osoitteessa https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ ja lue lisää siitä, mihin tarkoitukseen ja missä laajuudessa tietojasi kerätään, miten Salesforce käsittelee ja käyttää näitä tietoja sekä mitkä ovat omat oikeutesi ja miten voit suojata yksityisyyttäsi määrittämällä tietyt asetukset.

Vastaanottaja: Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Saksa

Automatisoidut yksittäispäätökset

Emme käytä päätösten tekemisessä pelkästään automatisoitua käsittelyä.

Evästeet (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f ja c alakohdat sekä 32 artikla)

Verkkosivuillamme käytetään niin kutsuttuja evästeitä monissa eri kohdissa. Niiden avulla saamme tarjonnastamme käyttäjäystävällisemmän, tehokkaamman ja turvallisemman. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selaimesi tallentaa tietokoneellesi (paikallisesti tietokoneesi kiintolevylle).

Näiden evästeiden avulla pystymme analysoimaan verkkosivustojemme käyttöä. Samalla pystymme suunnittelemaan verkkosivustojemme sisällön käyttäjien tarpeiden mukaan. Lisäksi evästeet auttavat meitä mittaamaan tietyn mainoksen tehokkuutta ja esimerkiksi sijoittamaan mainoksen sivulle käyttäjää kiinnostavista aihepiireistä riippuen.

Useimmat käyttämistämme evästeistä ovat niin kutsuttuja ”istuntoevästeitä”. Ne poistetaan automaattisesti, kun poistut sivulta. Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti tietokoneeltasi, kun niiden voimassaoloaika (yleensä kuusi kuukautta) on päättynyt tai kun poistat ne itse ennen voimassaoloajan päättymistä.

Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Voit kuitenkin yleensä muuttaa selainasetuksiasi, jos et halua lähettää näitä tietoja. Tämän jälkeen voit jatkaa verkkosivustomme tarjonnan hyödyntämistä ilman rajoituksia (poikkeus: määritystyökalut).

Käytämme evästeitä, jotta verkkosivustomme olisi käyttäjäystävällisempi, tehokkaampi ja turvallisempi. Evästeet myös auttavat meitä analysoimaan verkkosivustojemme käyttöä. Samalla pystymme suunnittelemaan sisällön käyttäjien tarpeiden mukaan. Lisäksi evästeet auttavat meitä mittaamaan tietyn mainoksen tehokkuutta ja esimerkiksi sijoittamaan mainoksen sivulle käyttäjää kiinnostavista aihepiireistä riippuen.

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, ja käyttäjä lähettää ne sivustollemme. Pystyt siis sivustojen käyttäjänä hallitsemaan evästeiden käyttöä. Jos muutat selainasetuksiasi, voit poistaa evästeiden lähettämisen käytöstä tai rajoittaa niiden lähettämistä. Jo asetetut evästeet voi myös poistaa koska tahansa selaimen tai muiden ohjelmistojen kautta. Tämä onnistuu kaikilla yleisimmillä selaimilla.

Huomaa: Jos poistat evästeasetukset käytöstä, et välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivustomme toimintoja ilman rajoituksia.

Evästebannerissamme on eroteltu seuraavat evästeet, jotka voit valita:

Markkinointi

Markkinointitahot käyttävät näitä tekniikoita näyttääkseen mainoksia, jotka vastaavat omia kiinnostuksen kohteitasi. 

Tilastointi

Näiden tekniikoiden avulla pystymme analysoimaan verkkosivuston käyttöä sekä mittaamaan ja parantamaan sen tehokkuutta.

Välttämättömät

Näitä tekniikoita tarvitaan varmistamaan verkkosivuston ydintoiminnot.

Edit cookie settings

Käyttäjäprofiilit/verkkoseurantatavat

Google Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (jäljempänä ”Google”). Google Analytics käyttää ”evästeitä” eli tietokoneellesi asennettavia tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivusto pystyy analysoimaan sivujen käyttöä. Evästeen tuottamat tiedot siitä, miten käytät tätä verkkosivustoa, lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa tietoja myös säilytetään. Jos verkkosivustolla on otettu käyttöön IP-osoitteen anonymisointi, Google typistää IP-osoitteesi etukäteen EU:n jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioissa. Vain poikkeustapauksissa IP-osoite siirretään kokonaisuudessaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita palveluita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyen. Selaimesi Google Analytics -palvelun yhteydessä siirtämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Google-tietoihin. Voit kieltää evästeiden käytön valitsemalla haluamasi selainasetukset, mutta tällöin et välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivuston toimintoja. Voit myös estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeen tuottamia tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoa (koskee myös IP-osoitettasi), lataamalla ja asentamalla selainlaajennuksen oheisesta linkistä (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Lue lisää käyttöehdoista ja tietosuojasta osoitteista https://www.google.com/analytics/terms/de.html tai https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Lisäämme vielä, että tämän verkkosivuston Google Analyticsia on laajennettu koodilla ”gat._anonymizeIp();” varmistamaan, että IP-osoitteet kerätään nimettöminä (niin kutsuttu IP-osoitteiden maskaus).

Jos et halua käyttää selainlaajennusta, voit myös estää Google Analyticsia keräämästä tulevaisuudessa tietoja tältä verkkosivustolta napsauttamalla tätä linkkiä. Tämä asentaa päätelaitteellesi kieltoevästeen. Jos poistat evästeet, sinun on napsautettava linkkiä uudelleen.

Tietojen vastaanottaja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat.

Siirron oikeusperustana ovat EU:n mallisopimuslausekkeet artiklan 2 kohdan mukaisesti. 46 (2) lit. c GDPR.

Edit cookie settings

 

Google Analytics 4

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics 4:ää, Google, Inc:n ("Google") tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua. Google Analytics 4 käyttää "evästeitä", jotka ovat tietokoneellesi sijoitettuja tekstitiedostoja, jotka auttavat verkkosivustoa analysoimaan, kuinka rekisteröidyt henkilöt käyttävät sivustoa. Evästeen tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi välitetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne.

IP-osoitteen anonymisointi on oletusarvoisesti käytössä Google Analytics 4:ssä. Siksi Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousaluesopimuksen sopimusvaltioissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite välitetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä. Google käyttää tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta näitä tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja Internetin käyttöön liittyviä palveluita verkkosivuston ylläpitäjälle. Selaimesi osana Google Analyticsia lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Tiedot poistetaan automaattisesti 14 kuukauden kuluttua.

Otimme myös Google Signaalit käyttöön osana Google Analyticsia. Jos olet hyväksynyt personoidun mainonnan Google-tililläsi, tämä päivittää Google Analyticsin ominaisuudet (uudelleenmarkkinointi, mainosraportit, kiinnostus- ja kohderyhmäraportit, eri laitteiden raportit) ja sisältää sitten sinulta kootut tiedot.

Käytämme Google Analytics 4:ää vain suostumuksellasi Art. 6 (1) 1 lit. GDPR.

Voit estää evästeiden tallentamisen asettamalla selainohjelmistosi vastaavasti; Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tässä tapauksessa et ehkä voi käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti. Voit myös estää evästeen tuottamien ja verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen (mukaan lukien IP-osoitteesi) keräämisen Googlelle ja näiden tietojen käsittelyn Googlessa lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä saatavan selainlaajennuksen. Nykyinen linkki on: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tietojen vastaanottaja: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Edit cookie settings

 

Facebookin räätälöidyt yleisöt (käyttäjien toimia seuraava pikseli)

Tällä verkkosivustolla käytetään Facebookin sosiaalisen verkoston niin kutsuttua ”Facebook-pikseliä”, jonka ylläpitäjä on Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Yhdysvallat. EU-kansalaisten osalta ylläpitäjä on Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti.

Yritämme tällä tavalla kerätä tietoja optimoidaksemme verkkosivustoamme ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta sekä tarvittaessa näyttääksemme sinulle kohdennettua mainossisältöä Facebook-alustalla. Oikeusperustamme on antamasi suostumus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Voit antaa Facebookille ja sen kumppaneille luvan näyttää mainoksia Facebookissa ja sen ulkopuolella. Tietokoneellesi voidaan tallentaa eväste näitä tarkoituksia varten. Käytämme Facebook-pikseliä näyttääksemme sijoittamiamme mainoksia vain niille käyttäjille, jotka ovat myös käyneet verkkosivustollamme tai jotka sopivat Facebookille lähettämäämme profiiliin. Facebook-pikselin avulla Facebook pystyy määrittämään verkkosivustollamme vierailleet kävijät mainosten kohderyhmäksi.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja siitä, miten käytät palveluamme: IP-osoite, aikaleima, näkymät. Tietoja säilytetään seitsemän (7) päivän ajan, jonka jälkeen ne muutetaan automaattisesti nimettömiksi. Nämä tiedot poistetaan 90 päivän kuluttua.

Facebook-pikselin avulla pystymme seuraamaan käyttäytymistäsi eri sivuilla sen jälkeen, kun olet nähnyt Facebook-mainoksen tai napsauttanut sitä. Toimimme näin, jotta pystymme arvioimaan Facebook-mainosten tehokkuutta tilastollisesti ja markkinatutkimustarkoituksiin ja optimoimaan tulevat markkinointitoimet.

Facebook käsittelee näitä tietoja oman tietokäytäntönsä mukaisesti: https://www.facebook.com/policy. Tarkempia tietoja Facebook-pikselistä ja sen toimintaperiaatteesta voi lukea täältä: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Edit cookie settings

 

LinkedIn Insight Tag

Tällä verkkosivustolla käytetään analytiikkaa ja konversioiden seurantatekniikkaa, jotka tarjoaa LinkedIn Inc. (jäljempänä ”LinkedIn”), LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti. LinkedInin edellä mainittua tekniikkaa voidaan käyttää sinulle oleellisten mainosten näyttämiseen kiinnostuksen kohteistasi riippuen.

Oikeusperustana on pykälän mukainen suostumuksesi. 6 kohta. 1 p. 1 lit. DSGVO.

LinkedIn toimittaa meille raportteja mainosten toiminnasta ja verkkosivustomme käytöstä koostettuina ja nimettöminä. LinkedIn pystyy kuitenkin yhdistämään käyntisi verkkosivustollamme LinkedIn-käyttäjätiliisi.

Emme pysty vaikuttamaan LinkedInin keräämiin tietoihin tai siihen, missä laajuudessa LinkedIn kerää näitä tietoja. Emme myöskään tiedä mitään LinkedInille siirrettävien tietojen sisällöstä.

Lisätietoja LinkedInin tietosuojasta voi lukea täältä: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Voit estää LinkedInia analysoimasta verkkokäyttäytymistäsi ja näyttämästä kiinnostuksiisi perustuvia suosituksia (kieltoeväste). Tämä tehdään napsauttamalla kenttää ”Refuse on LinkedIn” (Kiellä LinkedInissä; LinkedIn-jäsenille) tai ”Refuse” (Kiellä; muille käyttäjille) sivustolla https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Tietojen vastaanottaja: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, Yhdysvallat

kunkin työkalun asetuksia ja tietoja kohdassa ”Select in detail” (Yksityiskohtaiset valinnat). 

Edit cookie settings

 

LinkedIn Ads / LinkedIn Analytics

Käytämme verkkosivustollamme LinkedIn Ads -palvelua, jonka tarjoaa LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti (jäljempänä ”LinkedIn”). LinkedIn Ads tallentaa tietoja verkkokäyttäytymisestäsi sivustollamme ja käsittelee niitä. LinkedIn Ads käyttää tähän tarkoitukseen muun muassa evästeitä eli pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan paikallisesti verkkoselaimesi välimuistiin päätelaitteellasi ja joiden avulla pystytään analysoimaan sitä, miten käytät verkkosivustoamme.

Käytämme LinkedIn Ads -palvelua markkinointi- ja optimointitarkoituksiin erityisesti analysoidaksemme verkkosivustomme käyttöä ja kehittääksemme jatkuvasti yksittäisiä toimintoja, tarjontaa ja käyttäjäkokemusta. Verkkokäyttäytymisen tilastollinen arviointi auttaa meitä kehittämään tarjontaamme ja tekemään siitä entistä kiinnostavamman käyttäjälle. Oikeusperustana on pykälän mukainen suostumuksesi. 6 kohta. 1 p. 1 lit. a) GDPR.

Voit estää evästeiden asettamisen poistamalla olemassa olevat evästeet ja ottamalla evästeiden tallentamisen pois käytöstä oman verkkoselaimesi asetuksissa. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tällöin et välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivustomme toimintoja ilman rajoituksia. Voit myös estää LinkedInia keräämästä edellä mainittuja tietoja asettamalla kieltoevästeen jonkin alla olevan linkin kautta:

Huomaa, että tämä asetus poistetaan, kun poistat evästeet. Voit vastustaa henkilötietojen keräämistä ja siirtämistä edelleen tai estää näiden tietojen käsittelyn poistamalla JavaScriptin suorittamisen käytöstä omalla selaimellasi. Voit myös estää JavaScript-koodin suorittamisen kokonaan asentamalla JavaScript-eston. Huomaa kuitenkin, että tällöin et välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivustomme toimintoja ilman rajoituksia.

Kolmannen osapuolen tiedot: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti. Lue seuraavalta verkkosivustolta lisää kolmanneksi osapuoleksi katsottavan palveluntarjoajan tietosuojakäytännöstä: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Tietojen vastaanottaja: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, Yhdysvallat

 

Yksityisyyssuojan avulla upotettu YouTube-video iFramen kautta

Käytämme videosisällön näyttämiseen Googlen ylläpitämää YouTube-palvelua. Suojataksemme yksityisyyttäsi olemme ottaneet yksityisyyssuojan käyttöön.

Myös YouTube käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja sen verkkosivuston käyttäjistä. YouTube käyttää näitä tietoja muun muassa videotilastojen keräämiseen, petosten estämiseen ja käyttäjäystävällisyyden kehittämiseen. Yleensä videota avattaessa muodostetaan samalla yhteys Google DoubleClick -verkkoon. Videon toistamisen aloittaminen voi käynnistää samalla tietojen jatkokäsittelyn etenkin silloin, kun olet jo valmiiksi kirjautuneena YouTubeen. Emme pysty vaikuttamaan tähän. 

Painamalla videon käynnistyspainiketta suostut siihen, että tietojasi siirretään Google LLC:lle.

Lue lisää tietosuojasta YouTubessa sen omasta tietosuojakäytännöstä (http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube).

Tietojen vastaanottaja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat.

Siirron oikeusperustana ovat EU:n mallisopimuslausekkeet artiklan 2 kohdan mukaisesti. 46 (2) lit. c GDPR.

 

Google Tag Manager

Tämä sivusto käyttää Google Tag Manageria. Tämän palvelun kautta web-tageja voidaan hallita käyttöliittymän kautta. Google Tag Manager ottaa käyttöön vain tageja. Tämä tarkoittaa, että evästeitä ei käytetä eikä henkilötietoja kerätä. Google Tag Manager käynnistää muita tageja, jotka puolestaan ​​voivat kerätä tietoja. Google Tag Manager ei kuitenkaan pääse käyttämään näitä tietoja. Jos deaktivointi on tehty verkkotunnus- tai evästetasolla, se pysyy voimassa kaikille seurantatageille, mikäli ne on otettu käyttöön Google Tag Managerin kanssa. Lisäksi käytämme paikallisella palvelimellamme palvelinpuolen Google Tag Manageria.

 

GA Audiences

Tällä verkkosivustolla käytetään GA Audiences -verkkoanalytiikkapalvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat; jäljempänä ”Google”). Se kerää ja tallentaa tietoja, joiden perusteella laaditaan käyttäjäprofiilit pseudonyymien avulla. Tämä tekniikan avulla ne käyttäjät, jotka ovat jo käyneet verkkosivustollamme ja käyttäneet verkkopalveluitamme, näkevät kohdennettuja mainoksiamme muilla Googlen kumppaniverkostoon kuuluvilla ulkopuolisilla sivustoilla. Tätä tarkoitusta varten tietokoneellesi asetetaan eväste, joka analysoi käyttäytymistäsi verkkosivustolla. Näitä tietoja voidaan tämän jälkeen käyttää kohdennettujen tuotesuositusten antamiseen ja kiinnostuksen kohteisiisi perustuvaan markkinointiin. Evästeen asettamisen yhteydessä ei tallenneta tai käsitellä henkilötietoja. Jos et halua saada kiinnostuksen kohteisiisi perustuvaa markkinointia, voit poistaa Googlen tähän tarkoitukseen asettamat evästeet käytöstä noudattamalla sivulla https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout annettuja ohjeita.

Tietojen vastaanottaja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat.

Siirron oikeusperustana ovat EU:n mallisopimuslausekkeet artiklan 2 kohdan mukaisesti. 46 (2) lit. c GDPR.

 

DoubleClick

Verkkosivustollamme käytetään Google Analytics Remarketing -toimintoja sekä Google AdWordsin ja Google DoubleClickin laitteiden välisiä toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Tämän toiminnon avulla voidaan yhdistää Google Analytics Remarketingin luomat markkinoinnin kohderyhmät Google AdWordsin ja Google DoubleClickin laitteiden välisiin toimintoihin. Näin kiinnostuksen kohteisiisi perustuvia markkinointiviestejä, jotka on räätälöity juuri sinulle käyttöhistoriasi ja selauskäyttäytymisesi perusteella yhdellä päätelaitteella (esimerkiksi älypuhelimella), voidaan näyttää myös toisella käyttämälläsi päätelaitteella (esimerkiksi tabletilla tai tietokoneella).

Jos olet antanut suostumuksesi, Google yhdistää selaushistoriasi verkossa ja sovelluksella Google-tiliisi tätä tarkoitusta varten. Näin samoja räätälöityjä markkinointiviestejä voidaan näyttää kaikilla laitteilla, joihin kirjaudut Google-tililläsi.

Tämän toiminnon tueksi Google Analytics kerää käyttäjien Google-varmennettuja tunnuksia, jotka yhdistetään tilapäisesti Google Analyticsin tietoihin laitteiden välisten mainosten kohderyhmien määrittämistä ja luomista varten.

Voit vastustaa pysyvästi laitteiden välistä uudelleenmarkkinointia/kohdentamista poistamalla räätälöidyt mainokset käytöstä Google-tililläsi tämän linkin kautta: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Saat lisätietoja ja tarkempia tietoja markkinointia ja Googlea koskevista tietosuojasäännöksistä täältä: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Tietojen vastaanottaja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat

Siirron oikeusperustana ovat EU:n mallisopimuslausekkeet artiklan 2 kohdan mukaisesti. 46 (2) lit. c GDPR.

 

Google Ads

Verkkosivustollamme käytetään Google Ads -palvelua, jonka avulla markkinointitahot voivat sijoittaa mainoksia Googlen hakutuloksiin ja Googlen markkinointiverkostoon. Tämä tapahtuu ennalta määritettyjen avainsanojen perusteella, joten tietty mainos näytetään hakutuloksissa vain silloin, jos haku liittyy avainsanoihin.

Google Adsin tarkoituksena on mainostaa verkkosivustoamme näyttämällä osuvia mainoksia kolmansien osapuolten verkkosivuilla ja Googlen hakutuloksissa sekä näyttämällä osuvia kolmannen osapuolen mainoksia omalla verkkosivustollamme.

Kun käyttäjä napsauttaa tiettyä Google-mainosta, joka ohjaa verkkosivustollemme, Google asettaa evästeen. Tämän evästeen avulla sekä me että Google pystymme seuraamaan, oletko siirtynyt verkkosivustollemme mainoksen kautta ja onko käyntisi tuottanut myyntiä.

Google käyttää tällä tavalla kerättyä tietoa koostaakseen verkkosivustomme käyttöä koskevia tilastoja (esimerkiksi Google Adsin kautta sivustolle ohjattujen käyttäjien kokonaismääristä tai mainoskampanjamme onnistumisesta). Me tai muut Google Ads -mainostajat emme saa Googlelta sellaisia tietoja, joiden perusteella pystyisimme tunnistamaan sinut.

Kuitenkin henkilökohtaiset tiedot esimerkiksi käyttämistäsi verkkosivustoista tallennetaan evästeen avulla. Google voi luovuttaa näitä tietoja kolmansille osapuolille.

Voit koska tahansa vastustaa kiinnostuksen kohteisiisi perustuvaa Google-markkinointia seuraavan kieltolinkin kautta: https://adssettings.google.com/. Tietojen vastaanottajat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat

Siirron oikeusperustana ovat EU:n mallisopimuslausekkeet artiklan 2 kohdan mukaisesti. 46 (2) lit. c GDPR.

 

Google AdSense

Tällä verkkosivustolla markkinoinnin integrointiin käytetään Google AdSense -palvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (jäljempänä ”Google”). Palveluntarjoajana on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat.

Google AdSense käyttää ”evästeitä” eli tietokoneellesi asennettavia tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivusto pystyy analysoimaan sivujen käyttöä. Google AdSense käyttää myös niin kutsuttuja verkkojäljitteitä (näkymätöntä grafiikkaa). Näiden verkkojäljitteiden avulla pystytään analysoimaan esimerkiksi näiden sivujen kävijäliikenteen kaltaisia tietoja.

Evästeiden ja verkkojäljitteiden tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstä (myös tieto IP-osoitteestasi) ja markkinointimuotojen toimittamisesta lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin, jossa tietoja myös säilytetään. Google voi luovuttaa näitä tietoja edelleen Googlen sopimuskumppaneille. Google ei kuitenkaan yhdistä IP-osoitettasi muihin sinusta säilytettäviin tietoihin.

Oikeusperustana on pykälän mukainen suostumuksesi. 6 kohta. 1 p. 1 lit. DSGVO.

Voit myös kieltää evästeiden käytön valitsemalla haluamasi selainasetukset, mutta tällöin et välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivuston toimintoja. 

 

Google Dynamic Remarketing

Käytämme verkkosivustollamme uudelleenmarkkinointitoimintoa tai ”samankaltaisten kohderyhmien” toimintoa, jonka tarjoaa Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat; jäljempänä ”Google”). Tämän toiminnon tarkoituksena on analysoida verkkosivulla kävijöiden käyttäytymistä ja kiinnostuksen kohteita. Google käyttää evästeitä 

pystyäkseen analysoimaan verkkosivuston käyttöä, mikä muodostaa pohjan kiinnostuksen kohteisiin perustuvien mainosten luomiselle. Evästeiden avulla myös tallennetaan verkkosivustolla vierailut sekä nimettömät tiedot verkkosivuston käytöstä. Verkkosivustolla kävijöiden henkilötietoja ei tallenneta. Jos käyt myöhemmin toisella Google Display -verkostoon kuuluvalla verkkosivustolla, sinulle näytetään mainoksia, joissa on hyvin todennäköisesti huomioitu aiemmin katsomasi tuotteet ja tietoalueet.

Google Dynamic Remarketing -palvelun tarkoituksena on tarjota verkkosivustolla kävijöille kohdennettua mainontaa näyttämällä palveluntarjoajan verkkosivuston käyttäjille räätälöityjä, heidän kiinnostustensa kohteisiin perustuvia mainoksia heidän käydessään muilla Google Display -verkostoon kuuluvilla verkkosivustoilla.

Voit poistaa pysyvästi Googlen evästeet käytöstä alla olevan linkin kautta ja lataamalla ja asentamalla linkin takaa löytyvän laajennuksen: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.

Vaihtoehtoisesti voit myös poistaa kolmannen osapuolen evästeet käytöstä Network Advertising Initiativen mainosevästeiden poistosivulla osoitteessa https://www.networkadvertising.org/choices/ ja noudattamalla sivulla annettuja evästekieltoa koskevia lisätietoja.

Voit lukea lisää Google Remarketing -palvelusta ja tutustua siihen liittyvään tietosuojaselosteeseen osoitteessa https://www.google.com/privacy/ads/.

Tietojen vastaanottaja: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat.

Siirron oikeusperustana ovat EU:n mallisopimuslausekkeet artiklan 2 kohdan mukaisesti. 46 (2) lit. c GDPR.

 

Microsoft Advertising

Verkkosivustollamme tietoja kerätään ja tallennetaan Microsoft Advertising -teknologioilla, joista luodaan käyttöprofiileja pseudonyymein. Tämä on Microsoft Corporationin palvelu, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Tämän palvelun avulla voimme seurata käyttäjien toimintaa verkkosivustollamme, kun he ovat saapuneet verkkosivustollemme Microsoft Advertisingin mainosten kautta. Jos saavut verkkosivustollemme tällaisen mainoksen kautta, tietokoneellesi asetetaan eväste. Microsoft UET -tunniste on integroitu verkkosivustollemme. Tämä on koodi, joka yhdessä evästeen kanssa tallentaa joitain ei-henkilökohtaisia ​​tietoja verkkosivuston käytöstäsi. Tämä sisältää muun muassa verkkosivustolla vietetyn ajan, mihin sivuston osiin on päässyt ja minkä mainoksen kautta käyttäjät saapuivat sivustolle.

Tietoja henkilöllisyydestäsi ei kerätä. Kerätyt tiedot siirretään Microsoftin palvelimille Yhdysvalloissa ja säilytetään siellä enintään 180 päivää.

Tietojen vastaanottaja: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

Siirron oikeusperustana ovat EU:n mallisopimuslausekkeet artiklan 2 kohdan mukaisesti. 46 (2) lit. c GDPR.

Voit estää evästeen tuottamien ja verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämisen sekä näiden tietojen käsittelyn poistamalla evästeiden asettamisen käytöstä. Tämä saattaa rajoittaa verkkosivuston toimivuutta tietyissä olosuhteissa. Lisäksi Microsoft saattaa pystyä seuraamaan käyttökäyttäytymistäsi useissa elektronisissa laitteissa laitteiden välisen seurannan avulla, jonka avulla Microsoft voi näyttää räätälöityjä mainoksia Microsoftin verkkosivustoilla ja sovelluksissa tai niiden sisällä. Voit poistaa tämän toiminnan käytöstä osoitteessa http://choice.microsoft.com/en-en/opt-out.

Lisätietoja Microsoftin analytiikkapalveluista löytyy Microsoft Advertising -sivustolta (https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2).

Saat lisätietoja Microsoftin tietosuojasta Microsoftin tietosuojasäännöistä (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement).

Voit vastustaa Microsoft Advertisingin keräämistä ja tietojesi käyttöä mainosten näyttämiseen tämän linkin kautta.

 

Pardot Marketing Automation System

Käytämme verkkosivustoillamme Pardot Marketing Automation System -järjestelmää (jäljempänä ”Pardot MAS”), jonka tarjoaa Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, Yhdysvallat (jäljempänä ”Pardot”). Pardot on erikoisohjelmisto, joka tallentaa ja arvioi tietoja siitä, miten verkkosivuston käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Tietoja käytetään verkkosivustomme optimointiin. Pardot LLC käsittelee henkilötietoja ainoastaan meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Olemme varmistaneet erillisellä Pardot LLC:n kanssa solmimallamme sopimuksella, että Pardot LLC noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta. Kun vierailet verkkosivustollamme, Pardot MAS tallentaa napsautuksesi ja käyttää tallentamiaan tietoja luodakseen yksilöllisen käyttöprofiilin pseudonyymin avulla. Tähän tarkoitukseen käytetään evästeitä, joiden avulla selaimesi pystytään tunnistamaan. Kun suostut evästeiden käyttöön verkkosivustomme ensimmäisellä käyttökerralla hyväksymällä niin kutsutun evästebannerimme, annat samalla lupasi siihen, että Pardot saa käyttää evästeitä. Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi tulevan käsittelyn osalta.

Vastaanottaja: Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, Yhdysvallat

 

Matomo (aikaisemmin Piwik) ilman evästeitä

Tällä verkkosivustolla kerätään ja tallennetaan tiettyjä käyttäjätietoja Matomo-verkkoanalytiikkaohjelmiston (www.matomo.org) avulla. Palvelun tarjoaa InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Uusi-Seelanti (jäljempänä ”Matomo”). Näiden tietojen perusteella pystytään laatimaan pseudonymisoituja käyttöprofiileja, joita voidaan arvioida.

Matomo-tekniikalla kerättyjä tietoja (myös pseudonymisoitu IP-osoitteesi) käsitellään palvelimillamme.

Tällä verkkosivustolla Matomo-tekniikkaa käytetään ainoastaan ilman evästeitä, mikä tarkoittaa, että Matomo ei missään vaiheessa aseta evästeitä päätelaitteellesi.

Jos et suostu siihen, että vierailuasi sivustolla koskevia tietoja tallennetaan ja arvioidaan, voit vastustaa tietojen tallentamista ja käyttöä koska tahansa tulevan käytön osalta hiiren painiketta napsauttamalla. Tällöin niin kutsuttu kieltoeväste tallennetaan selaimeesi, jolloin Matomo ei enää kerää tietoja istunnostasi. Huomaa, että jos poistat kaikki evästeet kokonaan, myös kieltoeväste poistetaan. Saatat joutua asentamaan sen uudelleen.

 

Usercentrics Consent Management Platform

Käytämme verkkosivustollamme suostumusten hallintaan Usercentrics Consent Management Platform -palvelua. Palvelun tarjoaa Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Saksa.

Selaimeesi asetettujen evästeiden ja pikselien avulla käsitellään seuraavia tietoja: suostumusta ja kieltoa koskevat tiedot, viittaavan sivun URL-osoite, käyttäjäagentti, käyttäjäasetukset, suostumuksen tunnus, suostumuksen ajankohta, suostumustyyppi, malliversio, bannerin kieli.

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on hankkia käyttäjän suostumus verkkosivustollamme käytettävien evästeiden ja työkalujen käyttöön, hallita näitä tietoja ja kirjata ne sekä ilmoittaa tästä käyttäjälle.

Oikeusperusta tietojen käsittelylle on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta. 

Vastaanottaja: Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Saksa.

Voit lukea lisää Usercentrics GmbH:n noudattamasta tietosuojakäytännöstä täältä: https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Sosiaalisen median fanisivut

Facebook ja Instagram

Sosiaalinen verkosto:

facebook.com

instagram.com

Kannattaa muistaa, että Facebook/Instagram on vain yksi monista kanavista, joiden kautta meihin voi ottaa yhteyttä tai joiden kautta meiltä saa tietoa.

Vastuutaho, jonka kanssa fanisivua ylläpidetään (jäljempänä ”alustan ylläpitäjä”):

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 
Irlanti

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa:

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa on annettu tässä tietosuojaselosteessa tai niitä voi pyytää alustan ylläpitäjän tietosuojavastaavalta seuraavalla verkkolomakkeella:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Asianosaisten ryhmittely:

Kirjautuneet ja kirjautumattomat kävijät sosiaalisen verkoston fanisivullamme

Kerromme rekisteröidyille, että he käyttävät Instagramia ja sen toimintoja omalla vastuullaan. Tämä koskee erityisesti interaktiivisten toimintojen käyttämistä (esimerkiksi jakaminen ja arvostelun jättäminen).

Henkilötietoryhmät:

Käsittelemämme tiedot, jos fanisivumme kävijä on kirjautuneena:

kirjautumiseen käytetty käyttäjätunnus, julkiset profiilitiedot (esimerkiksi nimi, ammatti, osoitteet, yhteystiedot sekä mahdollisesti erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot, kuten uskonnollinen vakaumus, terveystiedot ja muut vastaavat tiedot), sisällön jakamisen, viestien lähettämisen ja viestinnän yhteydessä selviävät tiedot, sopimuksen käsittelyssä vaadittavat tiedot kirjautuneiden käyttäjien pyynnöstä; muussa tapauksessa käsittelemme ainoastaan pseudonymisoituja tietoja, kuten tilastotietoja ja näkemyksiä siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa fanisivumme, julkaisujen, sivujen, videoiden ja muun fanisivun kautta jaetun sisällön kanssa (toiminnot sivulla, sivun katselukerrat, ”tykkäykset”, saavuttavuus, yleinen väestörakenne, sijainti ja kiinnostuksiin perustuvat tiedot iästä, sukupuolesta, maasta, kaupungista ja kielestä), mainostemme tehokkuuden ja taustojen arviointi.

Emme pysty yhdistämään pseudonymisoituja tietoja niitä vastaaviin ominaisuuksiin (esimerkiksi nimitietoihin). Tämä tarkoittaa, että emme pysty tunnistamaan yksittäisiä kävijöitä, jotka siis pysyvät meille nimettöminä.

Käsittelemämme tiedot, jos fanisivumme kävijä ei ole kirjautuneena: 
pseudonymisoidut tiedot, kuten tilastotiedot ja näkemykset siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa fanisivumme, julkaisujen, sivujen, videoiden ja muun fanisivun kautta jaetun sisällön kanssa (toiminnot sivulla, sivun katselukerrat, ”tykkäykset”, saavuttavuus, yleinen väestörakenne, sijainti ja kiinnostuksiin perustuvat tiedot iästä, sukupuolesta, maasta, kaupungista ja kielestä), mainostemme tehokkuuden ja taustojen arviointi.

Emme pysty yhdistämään pseudonymisoituja tietoja niitä vastaaviin ominaisuuksiin (esimerkiksi nimitietoihin). Tämä tarkoittaa, että emme pysty tunnistamaan yksittäisiä kävijöitä, jotka siis pysyvät meille nimettöminä.

Ne tiedot, joita alustan ylläpitäjä käsittelee kirjautuneista ja kirjautumattomista fanisivumme kävijöistä, voi tarkistaa seuraavan linkin kautta:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875

Alustan ylläpitäjä voi käyttää arviointiin erilaisia analysointityökaluja.

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän työkalujen käyttöön, eikä meille ole ilmoitettu tällaisesta mahdollisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tällaisia työkaluja fanisivumme kohdalla, emme ole käskeneet ylläpitäjän tehdä niin tai hyväksyneet tai tukeneet sitä millään muulla tavalla. Meille ei myöskään toimiteta analyysien perusteella saatuja tietoja. Meillä ei ole mahdollisuutta estää tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme tai kieltää sitä, eikä meillä ole käytössämme muita tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Tietojen alkuperä

Saamme tiedot suoraan rekisteröidyiltä tai alustan ylläpitäjältä.

Voit lukea seuraavan linkin kautta lisää siitä, mistä alustan ylläpitäjä saa rekisteröityjä koskevat tiedot:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875

Emme pysty vaikuttamaan siihen tai valvomaan tehokkaalla keinolla, että alustan ylläpitäjä kerää tietoja sallitulla tavalla.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on seuraava:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta: rekisteröityjen suostumus

Mahdollisesti myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta: rekisteröidyn kanssa solmitun sopimussuhteen täytäntöön paneminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta: oikeutettu etu. 

Viestintä ja tiedonvaihto pidetään mahdollisemman yksinkertaisena niin, että fanisivu täydentää hyödyllisellä tavalla verkkosivuston, lehdistötiedotteiden, painotuotteiden ja tapahtumien kaltaisia olemassa olevia viestintäkanavia.

Tuotteidemme ja palvelujemme myynnin tai kysynnän edistäminen sekä nuorten kykyjen rekrytointi edellyttää läpinäkyvää menettelyä.

Fanisivumme optimointi

Jos käsittelemme erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, niiden käsittelylle on seuraavat oikeusperustat:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohta: rekisteröidyn suostumus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan e alakohta: rekisteröity on nimenomaisesti saattanut henkilötiedot julkisiksi.

Alustan ylläpitäjän oikeusperustat tietojen käsittelylle voi tarkistaa seuraavasta linkistä:

https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases

https://help.instagram.com/519522125107875

Jos rekisteröityjä seurataan heidän tietojaan keräämällä joko evästeiden tai niihin verrattavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla heidän IP-osoitteensa, alustan ylläpitäjä hankkii tähän etukäteen rekisteröityjen suostumuksen.

Alustan ylläpitäjä on velvollinen ilmoittamaan rekisteröidyille erityisesti siitä, mitä tarkoituksia varten ja minkä oikeusperustan nojalla myös kirjautumattomien kävijöiden toimista luodaan tietueita niin kutsuttuun työmuistiin fanisivun ensimmäisellä avaamiskerralla ja käytetäänkö myös kirjautumattomien kävijöiden henkilötietoja (esimerkiksi IP-osoitetta tai muita henkilötiedoiksi katsottavia tietoja) profiilien luomiseen.

Emme pysty vaikuttamaan siihen tai valvomaan tehokkaalla keinolla, että alustan ylläpitäjä käsittelee tietoja sallitulla tavalla.

Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

ulkoinen esittely ja mainostaminen

viestintä ja tiedonvaihto

tapahtumien hallinnointi

Voit lukea seuraavasta linkistä lisää siitä, mihin tarkoituksiin alustan ylläpitäjä käsittelee tietoja:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875

Emme pysty vaikuttamaan siihen, mihin tarkoituksiin alustan ylläpitäjä todellisuudessa käyttää tietoja. Meillä ei myöskään ole tehokkaita keinoja tämän valvomiseen. 

Säilytysaika

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen kuuluvat alustan ylläpitäjän velvollisuuksiin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen nojalla. Voit lukea tästä lisää seuraavasta linkistä: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875

Emme pysty vaikuttamaan siihen, miten alustan ylläpitäjä määrittelee tietojen säännölliset poistovälit ja millä tavalla tiedot poistetaan. Meillä ei myöskään ole tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Vastaanottajaryhmät

Ainoastaan työntekijöillämme ja niillä palveluntarjoajilla, jotka hallinnoivat fanisivuamme ja tarvitsevat tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin, pääsevät käsiksi käsittelemiimme tietoihin. Jos rekisteröidyt julkaisevat tietojaan julkisesti fanisivullamme, muut kirjautuneet ja mahdollisesti myös kirjautumattomat kävijät voivat päästä näihin tietoihin käsiksi.

Voit lukea seuraavasta linkistä lisää vastaanottajaryhmistä, joille alustan ylläpitäjä luovuttaa tietoja tai joille kirjautuneet kävijät voivat luovuttaa tietojaan, sekä ryhmien sisäisestä tiedonvaihdosta:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875

Emme pysty vaikuttamaan siihen, keille yksittäisille vastaanottajille (ryhmille) alustan ylläpitäjä tietoja luovuttaa. Meillä ei myöskään ole tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Jos rekisteröidyt julkaisevat tietojaan julkisesti fanisivullamme, muut kirjautuneet ja mahdollisesti myös kirjautumattomat kävijät ympäri maailman voivat päästä näihin tietoihin käsiksi.

Alustan ylläpitäjä siirtää tiedot Yhdysvaltoihin, Irlantiin ja mihin tahansa muuhun maahan, jossa Facebook harjoittaa liiketoimintaa, sekä säilyttää näitä tietoja ja muutoin käsittelee niitä näissä maissa rekisteröityjen asuinmaasta riippumatta.

Näiden tietojen siirrot kolmansiin maihin on suojattu EU:n komission riittävyyttä koskevalla päätöksellä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaisesti tai soveltuvilla suojaustoimilla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875

Emme pysty vaikuttamaan siihen, siirtääkö alustan ylläpitäjä tietoja kolmansiin maihin. Meillä ei myöskään ole tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Käytetty logiikka ja tietojen profiloinnin laajuus tai automatisoidut yksittäispäätökset kerättyjen tietojen perusteella

Jos rekisteröityjä seurataan heidän tietojensa keräämisen kautta joko evästeiden tai niihin verrattavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla heidän IP-osoitteensa, alustan ylläpitäjä on velvollinen ilmoittamaan tästä rekisteröidyille EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen mukaisesti. Alustan ylläpitäjä on velvollinen ilmoittamaan rekisteröidyille tietojen käyttötarkoituksista ja oikeusperustasta etenkin silloin, jos fanisivumme jonkin alasivun avaamisen jälkeen tallennetaan istuntoeväste ja kolme evästettä, joiden käyttöaika on neljästä kuukaudesta kahteen vuoteen.

Voit lukea tästä lisää seuraavasta linkistä:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://help.instagram.com/519522125107875

Alustan ylläpitäjä voi käyttää arviointiin erilaisia analysointityökaluja.

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän työkalujen käyttöön, eikä meille ole ilmoitettu tällaisesta mahdollisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tällaisia työkaluja fanisivumme kohdalla, emme ole käskeneet ylläpitäjän tehdä niin tai hyväksyneet tai tukeneet sitä millään muulla tavalla. Meille ei myöskään toimiteta analyysien perusteella saatuja tietoja. Meillä ei ole mahdollisuutta estää tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme tai kieltää sitä, eikä meillä ole käytössämme muita tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Rekisteröityjen oikeudet

Yhteisrekisterinpitäjien on annettava rekisteröidyille erilaisia oikeuksia heitä koskevien tietojen käsittelyyn liittyen. He voivat vedota suoraan näihin oikeuksiinsa alustan ylläpitäjää vastaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen mukaisesti:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Rekisteröidyillä on oikeus saada tietoja heitä koskevista henkilötiedoista sekä vaatia näiden tietojen korjaamista tai poistamista. Heillä on myös oikeus rajoittaa sitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee heitä koskevia tietoja, jos tietyt ehdot täyttyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15–18 artiklojen mukaisesti. Rekisteröidyillä on myös oikeus koska tahansa peruuttaa suostumuksensa heitä koskevien henkilötietojen käsittelyyn tulevan käsittelyn osalta (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohta). He voivat myös vastustaa heitä koskevien tietojen jatkokäsittelyä, joka perustuu ainoastaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuun rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohta), siltä osin kuin henkilötietojen suojaa edellyttävät edut tietojen käsittelyn ulkopuolelle jättämisessä koskevat henkilökohtaista erityistä tilannetta ja kun rekisterinpitäjällä ei enää ole tietosuojaa edellyttäviä pakottavia syitä tietojen käsittelylle. Siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyillä on oikeus koska tahansa vastustaa tällaista tietojen käsittelyä tulevan käsittelyn osalta (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohta). Jos tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tai rekisteröidyn kanssa solmittuun sopimukseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja jos tietojen käsittelyssä käytetään automatisoituja prosesseja, rekisteröidyt voivat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan nojalla pyytää hänestä säilytettäviä tietoja itselleen jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Hän voi myös pyytää tietojen siirtämistä rekisteröidyn määrittämälle kolmannelle osapuolelle.

Lähtökohtaisesti rekisteröidyillä on oikeus olla joutumatta automatisoitujen yksittäispäätösten kohteeksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan nojalla. Jos tällainen automatisoitu yksittäispäätös sallitaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 2 kohdan a–c alakohtien nojalla, rekisteröidyille myönnetään seuraavat oikeudet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 3 kohdan nojalla: oikeus esittää kantansa, oikeus vaatia, että tiedot käsittelee luonnollinen henkilö rekisterinpitäjän puolesta sekä oikeus riitauttaa automatisoitu yksittäispäätös (valitusoikeus).

Voit lukea seuraavasta osoitteesta lisää tästä sosiaalisesta verkostosta ja muista sosiaalisista verkostoista sekä rekisteröityjen mahdollisuuksista suojata tietonsa: https://www.youngdata.de/.

Lisäksi rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos he uskovat heitä koskevien henkilötietojen käsittelyn rikkovan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla). Alustan ylläpitäjästä vastaava pätevä valvontaviranomainen:

Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square, Dublin 
2D02 RD28, Ireland
Verkko-osoite: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm
Verkko-osoite: http://gdprandyou.ie/contact-us/

 

YouTube

Sosiaalinen verkosto:

YouTube 

Kannattaa muistaa, että YouTube on vain yksi monista kanavista, joiden kautta meihin voi ottaa yhteyttä tai joiden kautta meiltä saa tietoa.

Vastuuhenkilö, jonka kanssa fanisivua ylläpidetään (jäljempänä ”alustan ylläpitäjä”):

Google LLC1600 
Amphitheatre Pkwy
Mountain View
CA, 94043 USA 

Rekisterinpitäjä Euroopan unionin alueella, ETA-alueella ja Sveitsissä asuville:

Google Ireland Ltd.
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4
Ireland

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa:

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa on annettu tässä tietosuojaselosteessa tai niitä voi pyytää alustan ylläpitäjän tietosuojavastaavalta seuraavalla verkkolomakkeella: https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=de.

Asianosaisten ryhmittely:

Kirjautuneet ja kirjautumattomat kävijät sosiaalisen verkoston fanisivullamme

Kerromme rekisteröidyille, että he käyttävät YouTubea ja sen toimintoja omalla vastuullaan. Tämä koskee erityisesti interaktiivisten toimintojen käyttämistä (esimerkiksi jakaminen ja arvostelun jättäminen).

Henkilötietoryhmät:

Käsittelemämme tiedot, jos fanisivumme kävijä on kirjautuneena:

kirjautumiseen käytetty käyttäjätunnus, julkiset profiilitiedot (esimerkiksi nimi, ammatti, osoitteet, yhteystiedot sekä mahdollisesti erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot, kuten uskonnollinen vakaumus, terveystiedot ja muut vastaavat tiedot), sisällön jakamisen, viestien lähettämisen ja viestinnän yhteydessä selviävät tiedot, sopimuksen käsittelyssä vaadittavat tiedot kirjautuneiden käyttäjien pyynnöstä; muussa tapauksessa käsittelemme ainoastaan pseudonymisoituja tietoja, kuten tilastotietoja ja näkemyksiä siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa fanisivumme, julkaisujen, sivujen, videoiden ja muun fanisivun kautta jaetun sisällön kanssa (toiminnot sivulla, sivun katselukerrat, ”tykkäykset”, saavuttavuus, yleinen väestörakenne, sijainti ja kiinnostuksiin perustuvat tiedot iästä, sukupuolesta, maasta, kaupungista ja kielestä), mainostemme tehokkuuden ja taustojen arviointi.

Emme pysty yhdistämään pseudonymisoituja tietoja niitä vastaaviin ominaisuuksiin (esimerkiksi nimitietoihin). Tämä tarkoittaa, että emme pysty tunnistamaan yksittäisiä kävijöitä, jotka siis pysyvät meille nimettöminä.

Käsittelemämme tiedot, jos fanisivumme kävijä ei ole kirjautuneena: 

pseudonymisoidut tiedot, kuten tilastotiedot ja näkemykset siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa fanisivumme, julkaisujen, sivujen, videoiden ja muun fanisivun kautta jaetun sisällön kanssa (toiminnot sivulla, sivun katselukerrat, ”tykkäykset”, saavuttavuus, yleinen väestörakenne, sijainti ja kiinnostuksiin perustuvat tiedot iästä, sukupuolesta, maasta, kaupungista ja kielestä), mainostemme tehokkuuden ja taustojen arviointi.

Emme pysty yhdistämään pseudonymisoituja tietoja niitä vastaaviin ominaisuuksiin (esimerkiksi nimitietoihin). Tämä tarkoittaa, että emme pysty tunnistamaan yksittäisiä kävijöitä, jotka siis pysyvät meille nimettöminä.

Ne tiedot, joita alustan ylläpitäjä käsittelee kirjautuneista ja kirjautumattomista fanisivumme kävijöistä, voi tarkistaa seuraavan linkin kautta:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Alustan ylläpitäjä voi käyttää arviointiin erilaisia analysointityökaluja. 

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän työkalujen käyttöön, eikä meille ole ilmoitettu tällaisesta mahdollisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tällaisia työkaluja fanisivumme kohdalla, emme ole käskeneet ylläpitäjän tehdä niin tai hyväksyneet tai tukeneet sitä millään muulla tavalla. Meille ei myöskään toimiteta analyysien perusteella saatuja tietoja. Meillä ei ole mahdollisuutta estää tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme tai kieltää sitä, eikä meillä ole käytössämme muita tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Tietojen alkuperä

Saamme tiedot suoraan rekisteröidyiltä tai alustan ylläpitäjältä.

Voit lukea seuraavan linkin kautta lisää siitä, mistä alustan ylläpitäjä saa rekisteröityjä koskevat tiedot: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de.

Emme pysty vaikuttamaan siihen tai valvomaan tehokkaalla keinolla, että alustan ylläpitäjä kerää tietoja sallitulla tavalla.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on seuraava:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta: rekisteröityjen suostumus

Mahdollisesti myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta: rekisteröidyn kanssa solmitun sopimussuhteen täytäntöön paneminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta: oikeutettu etu. 

Viestintä ja tiedonvaihto pidetään mahdollisemman yksinkertaisena niin, että fanisivu täydentää hyödyllisellä tavalla verkkosivuston, lehdistötiedotteiden, painotuotteiden ja tapahtumien kaltaisia olemassa olevia viestintäkanavia.

Tuotteidemme ja palvelujemme myynnin tai kysynnän edistäminen sekä nuorten kykyjen rekrytointi edellyttää läpinäkyvää menettelyä ja säännöllistä panosta.

Fanisivumme optimointi

Jos käsittelemme erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, niiden käsittelylle on seuraavat oikeusperustat:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohta: rekisteröidyn suostumus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan e alakohta: rekisteröity on nimenomaisesti saattanut henkilötiedot julkisiksi.

Alustan ylläpitäjän oikeusperustat tietojen käsittelylle voi tarkistaa seuraavasta linkistä:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Jos rekisteröityjä seurataan heidän tietojaan keräämällä joko evästeiden tai niihin verrattavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla heidän IP-osoitteensa, alustan ylläpitäjä hankkii tähän etukäteen rekisteröityjen suostumuksen.

Alustan ylläpitäjä on velvollinen ilmoittamaan rekisteröidyille erityisesti siitä, mitä tarkoituksia varten ja minkä oikeusperustan nojalla myös kirjautumattomien kävijöiden toimista luodaan tietueita niin kutsuttuun työmuistiin fanisivun ensimmäisellä avaamiskerralla ja käytetäänkö myös kirjautumattomien kävijöiden henkilötietoja (esimerkiksi IP-osoitetta tai muita henkilötiedoiksi katsottavia tietoja) profiilien luomiseen.

Emme pysty vaikuttamaan siihen tai valvomaan tehokkaalla keinolla, että alustan ylläpitäjä käsittelee tietoja sallitulla tavalla.

Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

ulkoinen esittely ja mainostaminen

viestintä ja tiedonvaihto

tapahtumien hallinnointi

Voit lukea seuraavasta linkistä lisää siitä, mihin tarkoituksiin alustan ylläpitäjä käsittelee tietoja: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de.

Emme pysty vaikuttamaan siihen, mihin tarkoituksiin alustan ylläpitäjä todellisuudessa käyttää tietoja. Meillä ei myöskään ole tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Säilytysaika

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen kuuluvat alustan ylläpitäjän velvollisuuksiin. Voit lukea tästä lisää seuraavasta linkistä: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Emme pysty vaikuttamaan siihen, miten alustan ylläpitäjä määrittelee tietojen säännölliset poistovälit ja millä tavalla tiedot poistetaan. Meillä ei myöskään ole tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Vastaanottajaryhmät

Ainoastaan työntekijöillämme ja niillä palveluntarjoajilla, jotka hallinnoivat fanisivuamme ja tarvitsevat tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin, pääsevät käsiksi käsittelemiimme tietoihin. Jos rekisteröidyt julkaisevat tietojaan julkisesti fanisivullamme, muut kirjautuneet ja mahdollisesti myös kirjautumattomat kävijät voivat päästä näihin tietoihin käsiksi.

Voit lukea seuraavasta linkistä lisää vastaanottajaryhmistä, joille alustan ylläpitäjä luovuttaa tietoja tai joille kirjautuneet kävijät voivat luovuttaa tietojaan, sekä ryhmien sisäisestä tiedonvaihdosta: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de.

Emme pysty vaikuttamaan siihen, keille yksittäisille vastaanottajille (ryhmille) alustan ylläpitäjä tietoja luovuttaa. Meillä ei myöskään ole tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Jos rekisteröidyt julkaisevat tietojaan julkisesti fanisivullamme, muut kirjautuneet ja mahdollisesti myös kirjautumattomat kävijät ympäri maailman voivat päästä näihin tietoihin käsiksi.

Siirron oikeusperustana ovat EU:n mallisopimuslausekkeet artiklan 2 kohdan mukaisesti. 46 (2) lit. c GDPR.

Alustan ylläpitäjä siirtää tiedot Yhdysvaltoihin, Irlantiin ja mihin tahansa muuhun maahan, jossa Google harjoittaa liiketoimintaa, sekä säilyttää näitä tietoja ja muutoin käsittelee niitä näissä maissa rekisteröityjen asuinmaasta riippumatta. Näiden tietojen siirrot kolmansiin maihin on suojattu EU:n komission riittävyyttä koskevalla päätöksellä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaisesti tai soveltuvilla suojaustoimilla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Emme pysty vaikuttamaan siihen, siirtääkö alustan ylläpitäjä tietoja kolmansiin maihin. Meillä ei myöskään ole tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Käytetty logiikka ja tietojen profiloinnin laajuus tai automatisoidut yksittäispäätökset kerättyjen tietojen perusteella

Jos rekisteröityjä seurataan heidän tietojensa keräämisen kautta joko evästeiden tai niihin verrattavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla heidän IP-osoitteensa, alustan ylläpitäjä on velvollinen ilmoittamaan tästä rekisteröidyille EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen mukaisesti. Alustan ylläpitäjä on velvollinen ilmoittamaan rekisteröidyille tietojen käyttötarkoituksista ja oikeusperustasta etenkin silloin, jos fanisivumme jonkin alasivun avaamisen jälkeen tallennetaan muun muassa istuntoevästeitä, joiden käyttöaika vaihtelee.

Voit lukea tästä lisää seuraavasta linkistä:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de

Alustan ylläpitäjä voi käyttää arviointiin erilaisia analysointityökaluja.

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän työkalujen käyttöön, eikä meille ole ilmoitettu tällaisesta mahdollisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tällaisia työkaluja fanisivumme kohdalla, emme ole käskeneet ylläpitäjän tehdä niin tai hyväksyneet tai tukeneet sitä millään muulla tavalla. Meille ei myöskään toimiteta analyysien perusteella saatuja tietoja. Meillä ei ole mahdollisuutta estää tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme tai kieltää sitä, eikä meillä ole käytössämme muita tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Rekisteröityjen oikeudet

Yhteisrekisterinpitäjien on annettava rekisteröidyille erilaisia oikeuksia heitä koskevien tietojen käsittelyyn liittyen. He voivat vedota suoraan näihin oikeuksiinsa alustan ylläpitäjää vastaan:

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?visit_id=636832497483186206-2169122297&hl=de&rd=2

Rekisteröidyillä on oikeus saada tietoja heitä koskevista henkilötiedoista sekä vaatia näiden tietojen korjaamista tai poistamista. Heillä on myös oikeus rajoittaa sitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee heitä koskevia tietoja, jos tietyt ehdot täyttyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15–18 artiklojen mukaisesti. Rekisteröidyillä on myös oikeus koska tahansa peruuttaa suostumuksensa heitä koskevien henkilötietojen käsittelyyn tulevan käsittelyn osalta (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohta). He voivat myös vastustaa heitä koskevien tietojen jatkokäsittelyä, joka perustuu ainoastaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuun rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohta), siltä osin kuin henkilötietojen suojaa edellyttävät edut tietojen käsittelyn ulkopuolelle jättämisessä koskevat henkilökohtaista erityistä tilannetta ja kun rekisterinpitäjällä ei enää ole tietosuojaa edellyttäviä pakottavia syitä tietojen käsittelylle. Siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyillä on oikeus koska tahansa vastustaa tällaista tietojen käsittelyä tulevan käsittelyn osalta (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohta). Jos tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tai rekisteröidyn kanssa solmittuun sopimukseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja jos tietojen käsittelyssä käytetään automatisoituja prosesseja, rekisteröidyt voivat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan nojalla pyytää hänestä säilytettäviä tietoja itselleen jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Hän voi myös pyytää tietojen siirtämistä rekisteröidyn määrittämälle kolmannelle osapuolelle.

Lähtökohtaisesti rekisteröidyillä on oikeus olla joutumatta automatisoitujen yksittäispäätösten kohteeksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan nojalla. Jos tällainen automatisoitu yksittäispäätös sallitaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 2 kohdan a–c alakohtien nojalla, rekisteröidyille myönnetään seuraavat oikeudet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 3 kohdan nojalla: oikeus esittää kantansa, oikeus vaatia, että tiedot käsittelee luonnollinen henkilö rekisterinpitäjän puolesta sekä oikeus riitauttaa automatisoitu yksittäispäätös (valitusoikeus).

Voit lukea seuraavasta osoitteesta lisää tästä sosiaalisesta verkostosta ja muista sosiaalisista verkostoista sekä rekisteröityjen mahdollisuuksista suojata tietonsa: https://www.youngdata.de/.

Lisäksi rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos he uskovat heitä koskevien henkilötietojen käsittelyn rikkovan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla). Alustan ylläpitäjästä vastaava pätevä valvontaviranomainen:

Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square, Dublin 
2D02 RD28, Ireland
Verkko-osoite: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm
Verkko-osoite: http://gdprandyou.ie/contact-us/

 

LinkedIn

Sosiaalinen verkosto:

LinkedIn: https://de.linkedin.com/

Kannattaa muistaa, että LinkedIn on vain yksi monista kanavista, joiden kautta meihin voi ottaa yhteyttä tai joiden kautta meiltä saa tietoa.

Vastuutaho, jonka kanssa LinkedIn-tiliämme (jäljempänä ”fanisivu”) ylläpidetään (jäljempänä ”alustan ylläpitäjä”):

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2
Irlanti

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 1 kohdan nojalla laaditussa sopimuksessa määritettiin tietosuoja-asetuksessa määrättyjen velvollisuuksien jako yhteisrekisterinpitäjien kesken.

Alustan ylläpitäjän on saatettava tämän sopimuksen keskeinen sisältö rekisteröityjen tietoon:

https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa:

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa on kerrottu tässä tietosuojakäytännössä.

Alustan ylläpitäjän tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä verkkolomakkeella sivustolla https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Asianosaisten ryhmittely:

Kirjautuneet ja kirjautumattomat kävijät sosiaalisen verkoston fanisivullamme

Kerromme rekisteröidyille, että he käyttävät LinkedIniä ja sen toimintoja omalla vastuullaan. Tämä koskee erityisesti interaktiivisten toimintojen käyttämistä (esimerkiksi jakaminen ja arvostelun jättäminen).

Henkilötietoryhmät:

Käsittelemämme tiedot, jos fanisivumme kävijä on kirjautuneena:

rekisteröityjen kirjautumiseen käyttämä käyttäjätunnus, julkiset profiilitiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), ProFinder-profiilin tiedot, koulutus, työkokemus, palkkatoiveet, valokuva, sijaintitiedot, osaaminen ja todistukset osaamisesta, ammatilliset saavutukset (esimerkiksi myönnetyt patentit, ammatilliset tunnustukset, projektit), mahdollisesti myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot, kuten uskonnollinen vakaumus, terveystiedot ja muut vastaavat tiedot, sisällön jakamisen, viestien lähettämisen ja viestinnän yhteydessä selviävät tiedot, sopimuksen solmimisen ja täytäntöönpanon yhteydessä vaaditut tiedot kirjautuneiden kävijöiden pyynnöstä sekä muut tiedot ja muu sisältö, jotka rekisteröidyt ovat vapaasti julkaisseet, antaneet, välittäneet, ilmoittaneet tai ladanneet LinkedIniin tai oman LinkedIn-tilinsä kautta.

Muutoin käsittelemme ainoastaan pseudonymisoituja tietoja, kuten tilastotietoja ja näkemyksiä siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa fanisivumme, julkaisujen, sivujen, videoiden ja muun fanisivun kautta jaetun sisällön kanssa (toiminnot sivulla, sivun katselukerrat, ”tykkäykset”, saavuttavuus, yleinen väestörakenne, sijainti ja kiinnostuksiin perustuvat tiedot iästä, sukupuolesta, maasta, kaupungista ja kielestä) sekä mainostemme tehokkuuden ja taustojen arviointiin liittyviä tietoja.

Emme pysty yhdistämään pseudonymisoituja tietoja niitä vastaaviin ominaisuuksiin (esimerkiksi nimitietoihin). Tämä tarkoittaa, että emme pysty tunnistamaan yksittäisiä kävijöitä, jotka siis pysyvät meille nimettöminä.

Käsittelemämme tiedot, jos fanisivumme kävijä ei ole kirjautuneena:

pseudonymisoidut tiedot, kuten tilastotiedot ja näkemykset siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa fanisivumme, julkaisujen, sivujen, videoiden ja muun fanisivun kautta jaetun sisällön kanssa (toiminnot sivulla, sivun katselukerrat, ”tykkäykset”, saavuttavuus, yleinen väestörakenne, sijainti ja kiinnostuksiin perustuvat tiedot iästä, sukupuolesta, maasta, kaupungista ja kielestä), mainostemme tehokkuuden ja taustojen arviointi.

Emme pysty yhdistämään pseudonymisoituja tietoja niitä vastaaviin ominaisuuksiin (esimerkiksi nimitietoihin). Tämä tarkoittaa, että emme pysty tunnistamaan yksittäisiä kävijöitä, jotka siis pysyvät meille nimettöminä.

Käsittelemämme tiedot verkkosivustollamme kävijöistä:

Kun LinkedIn-painike (puhdas linkki) integroidaan verkkosivustollemme, verkkosivustollamme kävijöiden IP-osoitteita ei lähetetä alustan ylläpitäjälle.

Ne tiedot, joita alustan ylläpitäjä käsittelee kirjautuneista ja kirjautumattomista fanisivumme kävijöistä, voi tarkistaa seuraavan linkin kautta:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Alustan ylläpitäjä voi käyttää arviointiin erilaisia analysointityökaluja. 

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän työkalujen käyttöön, eikä meille ole ilmoitettu tällaisesta mahdollisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tällaisia työkaluja fanisivumme kohdalla, emme ole käskeneet ylläpitäjän tehdä niin tai hyväksyneet tai tukeneet sitä millään muulla tavalla. Meille ei myöskään toimiteta analyysien perusteella saatuja tietoja. Meillä ei ole mahdollisuutta estää tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme tai kieltää sitä, eikä meillä ole käytössämme muita tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Tietojen alkuperä

Saamme tiedot suoraan rekisteröidyiltä tai alustan ylläpitäjältä.

Voit lukea seuraavan linkin kautta lisää siitä, mistä alustan ylläpitäjä saa rekisteröityjä koskevat tiedot: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Emme pysty vaikuttamaan siihen tai valvomaan tehokkaalla keinolla, että alustan ylläpitäjä kerää tietoja sallitulla tavalla.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on seuraava:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta: rekisteröityjen suostumus

Mahdollisesti myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta: rekisteröidyn kanssa solmitun sopimussuhteen täytäntöön paneminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta: oikeutettu etu.

Viestintä ja tiedonvaihto pidetään mahdollisemman yksinkertaisena niin, että fanisivu täydentää hyödyllisellä tavalla verkkosivuston, lehdistötiedotteiden, painotuotteiden ja tapahtumien kaltaisia olemassa olevia viestintäkanavia.

Tuotteidemme ja palvelujemme myynnin tai kysynnän edistäminen sekä nuorten kykyjen rekrytointi edellyttää läpinäkyvää menettelyä ja säännöllistä panosta.

Fanisivumme optimointi

Jos käsittelemme erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, niiden käsittelylle on seuraavat oikeusperustat:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohta: rekisteröidyn suostumus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan e alakohta: rekisteröity on nimenomaisesti saattanut henkilötiedot julkisiksi.

Alustan ylläpitäjän oikeusperustat tietojen käsittelylle voi tarkistaa seuraavasta linkistä:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Emme pysty vaikuttamaan siihen tai valvomaan tehokkaalla keinolla, että alustan ylläpitäjä käsittelee tietoja sallitulla tavalla.

Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

ulkoinen esittely ja mainostaminen

viestintä ja tiedonvaihto

tapahtumien hallinnointi

tarvittaessa sopimuksen solmiminen ja täytäntöönpano.

Voit lukea seuraavasta linkistä lisää siitä, mihin tarkoituksiin alustan ylläpitäjä käsittelee tietoja: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Emme pysty vaikuttamaan siihen, mihin tarkoituksiin alustan ylläpitäjä todellisuudessa käyttää tietoja. Meillä ei myöskään ole tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Säilytysaika

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen kuuluvat alustan ylläpitäjän velvollisuuksiin. Voit lukea tästä lisää seuraavasta linkistä: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Emme pysty vaikuttamaan siihen, miten alustan ylläpitäjä määrittelee tietojen säännölliset poistovälit ja millä tavalla tiedot poistetaan. Meillä ei myöskään ole tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Vastaanottajaryhmät

Ainoastaan työntekijöillämme ja niillä palveluntarjoajilla, jotka hallinnoivat fanisivuamme ja tarvitsevat tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin, pääsevät käsiksi käsittelemiimme tietoihin. Jos rekisteröidyt julkaisevat tietojaan julkisesti fanisivullamme, muut kirjautuneet ja mahdollisesti myös kirjautumattomat kävijät voivat päästä näihin tietoihin käsiksi.

Voit lukea seuraavasta linkistä lisää vastaanottajaryhmistä, joille alustan ylläpitäjä luovuttaa tietoja tai joille kirjautuneet kävijät voivat luovuttaa tietojaan, sekä ryhmien sisäisestä tiedonvaihdosta: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Emme pysty vaikuttamaan siihen, keille yksittäisille vastaanottajille (ryhmille) alustan ylläpitäjä tietoja luovuttaa. Meillä ei myöskään ole tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Jos rekisteröidyt julkaisevat tietojaan julkisesti fanisivullamme, muut kirjautuneet ja mahdollisesti myös kirjautumattomat kävijät ympäri maailman voivat päästä näihin tietoihin käsiksi.

Alustan ylläpitäjä siirtää tiedot Yhdysvaltoihin, Irlantiin ja mihin tahansa muuhun maahan, jossa alustan ylläpitäjä harjoittaa liiketoimintaa, sekä säilyttää näitä tietoja ja muutoin käsittelee niitä näissä maissa rekisteröityjen asuinmaasta riippumatta.

Näiden tietojen siirrot kolmansiin maihin on suojattu EU:n komission riittävyyttä koskevalla päätöksellä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaisesti tai soveltuvilla suojaustoimilla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://privacy.linkedin.com/de-de/GDPR

Emme pysty vaikuttamaan siihen, siirtääkö alustan ylläpitäjä tietoja kolmansiin maihin. Meillä ei myöskään ole tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Käytetty logiikka ja tietojen profiloinnin laajuus tai automatisoidut yksittäispäätökset kerättyjen tietojen perusteella

Jos rekisteröityjä seurataan heidän tietojensa keräämisen kautta joko evästeiden tai niihin verrattavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla heidän IP-osoitteensa, alustan ylläpitäjä on velvollinen ilmoittamaan tästä rekisteröidyille. Voit lukea tästä lisää seuraavista linkeistä:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3566?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/68763?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

Alustan ylläpitäjä voi käyttää arviointiin erilaisia analysointityökaluja.

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän työkalujen käyttöön, eikä meille ole ilmoitettu tällaisesta mahdollisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tällaisia työkaluja fanisivumme kohdalla, emme ole käskeneet ylläpitäjän tehdä niin tai hyväksyneet tai tukeneet sitä millään muulla tavalla. Meille ei myöskään toimiteta analyysien perusteella saatuja tietoja. Meillä ei ole mahdollisuutta estää tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme tai kieltää sitä, eikä meillä ole käytössämme muita tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Rekisteröityjen oikeudet

Yhteisrekisterinpitäjien on annettava rekisteröidyille erilaisia oikeuksia heitä koskevien tietojen käsittelyyn liittyen. He voivat vedota suoraan näihin oikeuksiinsa alustan ylläpitäjää vastaan:

Rekisteröidyillä on oikeus saada tietoja heitä koskevista henkilötiedoista sekä vaatia näiden tietojen korjaamista tai poistamista. Heillä on myös oikeus rajoittaa sitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee heitä koskevia tietoja, jos tietyt ehdot täyttyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15–18 artiklojen mukaisesti. Rekisteröidyillä on myös oikeus koska tahansa peruuttaa suostumuksensa heitä koskevien henkilötietojen käsittelyyn tulevan käsittelyn osalta (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohta). He voivat myös vastustaa heitä koskevien tietojen jatkokäsittelyä, joka perustuu ainoastaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuun rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohta), siltä osin kuin henkilötietojen suojaa edellyttävät edut tietojen käsittelyn ulkopuolelle jättämisessä koskevat henkilökohtaista erityistä tilannetta ja kun rekisterinpitäjällä ei enää ole tietosuojaa edellyttäviä pakottavia syitä tietojen käsittelylle. Siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyillä on oikeus koska tahansa vastustaa tällaista tietojen käsittelyä tulevan käsittelyn osalta (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohta). Jos tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tai rekisteröidyn kanssa solmittuun sopimukseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja jos tietojen käsittelyssä käytetään automatisoituja prosesseja, rekisteröidyt voivat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan nojalla pyytää hänestä säilytettäviä tietoja itselleen jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Hän voi myös pyytää tietojen siirtämistä rekisteröidyn määrittämälle kolmannelle osapuolelle.

Lähtökohtaisesti rekisteröidyillä on oikeus olla joutumatta automatisoitujen yksittäispäätösten kohteeksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan nojalla. Jos tällainen automatisoitu yksittäispäätös sallitaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 2 kohdan a–c alakohtien nojalla, rekisteröidyille myönnetään seuraavat oikeudet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 3 kohdan nojalla: oikeus esittää kantansa, oikeus vaatia, että tiedot käsittelee luonnollinen henkilö rekisterinpitäjän puolesta sekä oikeus riitauttaa automatisoitu yksittäispäätös (valitusoikeus).

Rekisteröidyt voivat lukea lisää käytettävissä olevista personointi- ja tietosuoja-asetusvaihtoehdoista (sekä tutustua lisämateriaaleihin) täällä: 

https://privacy.linkedin.com/de-de/faq

https://privacy.linkedin.com/de-de/einstellungen

Voit lukea seuraavasta osoitteesta lisää tästä sosiaalisesta verkostosta ja muista sosiaalisista verkostoista sekä rekisteröityjen mahdollisuuksista suojata tietonsa: https://www.youngdata.de/.

Lisäksi rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos he uskovat heitä koskevien henkilötietojen käsittelyn rikkovan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla). Alustan ylläpitäjästä vastaava pätevä valvontaviranomainen:

Data Protection Commission
21 Fitzwilliam Square, Dublin 
2D02 RD28, Ireland
Verkko-osoite: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm
Verkko-osoite: http://gdprandyou.ie/contact-us/

 

Xing

Sosiaalinen verkosto:

Xing: https://www.xing.com

Kannattaa muistaa, että Xing on vain yksi monista kanavista, joiden kautta meihin voi ottaa yhteyttä tai joiden kautta meiltä saa tietoa.

Vastuutaho, jonka kanssa Xing-tiliämme (jäljempänä ”fanisivu”) ylläpidetään (jäljempänä ”alustan ylläpitäjä”):

New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hampuri, Saksa

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa:

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa on kerrottu tässä tietosuojakäytännössä.

Alustan ylläpitäjän tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä verkkolomakkeella sivustolla https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure tai lähettämällä postia seuraavaan osoitteeseen:

New Work SE
Am Strandkai 1
20457 Hampuri
Saksa
Puhelin: +49 40 419 131 0 
Faksi: +49 40 419 131 11
Sähköposti: info@xing.com

Asianosaisten ryhmittely:

Fanisivumme kävijät, jotka ovat tai eivät ole kirjautuneet sosiaaliseen verkostoon.

Kerromme rekisteröidyille, että he käyttävät Xingiä ja sen toimintoja omalla vastuullaan. Tämä koskee erityisesti interaktiivisten toimintojen käyttämistä (esimerkiksi jakaminen ja arvostelun jättäminen).

Henkilötietoryhmät:

Käsittelemämme tiedot, jos fanisivumme kävijä on kirjautuneena:

rekisteröityjen kirjautumiseen käyttämä käyttäjätunnus, julkiset profiilitiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), ProFinder-profiilin tiedot, koulutus, työkokemus, palkkatoiveet, valokuva, sijaintitiedot, osaaminen ja todistukset osaamisesta, ammatilliset saavutukset (esimerkiksi myönnetyt patentit, ammatilliset tunnustukset, projektit), mahdollisesti myös erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot, kuten uskonnollinen vakaumus, terveystiedot ja muut vastaavat tiedot, sisällön jakamisen, viestien lähettämisen ja viestinnän yhteydessä selviävät tiedot, sopimuksen solmimisen tai täytäntöönpanon yhteydessä vaaditut tiedot kirjautuneiden kävijöiden pyynnöstä sekä muut tiedot ja muu sisältö, jotka rekisteröidyt ovat vapaasti julkaisseet, antaneet, välittäneet, ilmoittaneet tai ladanneet Xingiin tai oman Xing-tilinsä kautta.

Muutoin käsittelemme ainoastaan pseudonymisoituja tietoja, kuten tilastotietoja ja näkemyksiä siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa fanisivumme, julkaisujen, sivujen, videoiden ja muun fanisivun kautta jaetun sisällön kanssa (toiminnot sivulla, sivun katselukerrat, ”tykkäykset”, saavuttavuus, yleinen väestörakenne, sijainti ja kiinnostuksiin perustuvat tiedot iästä, sukupuolesta, maasta, kaupungista ja kielestä) sekä mainostemme tehokkuuden ja taustojen arviointiin liittyviä tietoja.

Emme pysty yhdistämään pseudonymisoituja tietoja niitä vastaaviin ominaisuuksiin (esimerkiksi nimitietoihin). Tämä tarkoittaa, että emme pysty tunnistamaan yksittäisiä kävijöitä, jotka siis pysyvät meille nimettöminä.

Käsittelemämme tiedot, jos fanisivumme kävijä ei ole kirjautuneena:

pseudonymisoidut tiedot, kuten tilastotiedot ja näkemykset siitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa fanisivumme, julkaisujen, sivujen, videoiden ja muun fanisivun kautta jaetun sisällön kanssa (toiminnot sivulla, sivun katselukerrat, ”tykkäykset”, saavuttavuus, yleinen väestörakenne, sijainti ja kiinnostuksiin perustuvat tiedot iästä, sukupuolesta, maasta, kaupungista ja kielestä), mainostemme tehokkuuden ja taustojen arviointi.

Emme pysty yhdistämään pseudonymisoituja tietoja niitä vastaaviin ominaisuuksiin (esimerkiksi nimitietoihin). Tämä tarkoittaa, että emme pysty tunnistamaan yksittäisiä kävijöitä, jotka siis pysyvät meille nimettöminä.

Käsittelemämme tiedot verkkosivustollamme kävijöistä:

Kun Xing-painike (puhdas linkki) integroidaan verkkosivustollemme, verkkosivustollamme kävijöiden IP-osoitteita ei lähetetä alustan ylläpitäjälle.

Ne tiedot, joita alustan ylläpitäjä käsittelee kirjautuneista ja kirjautumattomista fanisivumme kävijöistä, voi tarkistaa seuraavan linkin kautta:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Alustan ylläpitäjä voi käyttää arviointiin erilaisia analysointityökaluja.

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän työkalujen käyttöön, eikä meille ole ilmoitettu tällaisesta mahdollisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tällaisia työkaluja fanisivumme kohdalla, emme ole käskeneet ylläpitäjän tehdä niin tai hyväksyneet tai tukeneet sitä millään muulla tavalla. Meille ei myöskään toimiteta analyysien perusteella saatuja tietoja. Meillä ei ole mahdollisuutta estää tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme tai kieltää sitä, eikä meillä ole käytössämme muita tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Tietojen alkuperä

Saamme tiedot suoraan rekisteröidyiltä tai alustan ylläpitäjältä.

Voit lukea seuraavan linkin kautta lisää siitä, mistä alustan ylläpitäjä saa rekisteröityjä koskevat tiedot:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Emme pysty vaikuttamaan siihen tai valvomaan tehokkaalla keinolla, että alustan ylläpitäjä kerää tietoja sallitulla tavalla.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on seuraava:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta: rekisteröityjen suostumus

Mahdollisesti myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta: rekisteröidyn kanssa solmitun sopimussuhteen täytäntöön paneminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta: oikeutettu etu.

Viestintä ja tiedonvaihto pidetään mahdollisemman yksinkertaisena niin, että fanisivu täydentää hyödyllisellä tavalla verkkosivuston, lehdistötiedotteiden, painotuotteiden ja tapahtumien kaltaisia olemassa olevia viestintäkanavia.

Tuotteidemme ja palvelujemme myynnin tai kysynnän edistäminen sekä nuorten kykyjen rekrytointi edellyttää läpinäkyvää menettelyä ja säännöllistä panosta.

Fanisivumme optimointi

Jos käsittelemme erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, niiden käsittelylle on seuraavat oikeusperustat:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohta: rekisteröidyn suostumus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan e alakohta: rekisteröity on nimenomaisesti saattanut henkilötiedot julkisiksi.

Alustan ylläpitäjän oikeusperustat tietojen käsittelylle voi tarkistaa seuraavasta linkistä:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Emme pysty vaikuttamaan siihen tai valvomaan tehokkaalla keinolla, että alustan ylläpitäjä käsittelee tietoja sallitulla tavalla.

Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

ulkoinen esittely ja mainostaminen

viestintä ja tiedonvaihto

tapahtumien hallinnointi

tarvittaessa sopimuksen solmiminen ja täytäntöönpano.

Voit lukea seuraavasta linkistä lisää siitä, mihin tarkoituksiin alustan ylläpitäjä käsittelee tietoja:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Emme pysty vaikuttamaan siihen, mihin tarkoituksiin alustan ylläpitäjä todellisuudessa käyttää tietoja. Meillä ei myöskään ole tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Säilytysaika

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen kuuluvat alustan ylläpitäjän velvollisuuksiin. Voit lukea tästä lisää seuraavasta linkistä:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Emme pysty vaikuttamaan siihen, miten alustan ylläpitäjä määrittelee tietojen säännölliset poistovälit ja millä tavalla tiedot poistetaan. Meillä ei myöskään ole tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Vastaanottajaryhmät

Ainoastaan työntekijöillämme ja niillä palveluntarjoajilla, jotka hallinnoivat fanisivuamme ja tarvitsevat tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin, pääsevät käsiksi käsittelemiimme tietoihin. Jos rekisteröidyt julkaisevat tietojaan julkisesti fanisivullamme, muut kirjautuneet ja mahdollisesti myös kirjautumattomat kävijät voivat päästä näihin tietoihin käsiksi.

Voit lukea seuraavasta linkistä lisää vastaanottajaryhmistä, joille alustan ylläpitäjä luovuttaa tietoja tai joille kirjautuneet kävijät voivat luovuttaa tietojaan, sekä ryhmien sisäisestä tiedonvaihdosta: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Emme pysty vaikuttamaan siihen, keille yksittäisille vastaanottajille (ryhmille) alustan ylläpitäjä tietoja luovuttaa. Meillä ei myöskään ole tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Jos rekisteröidyt julkaisevat tietojaan julkisesti fanisivullamme, muut kirjautuneet ja mahdollisesti myös kirjautumattomat kävijät ympäri maailman voivat päästä näihin tietoihin käsiksi.

Käytetty logiikka ja tietojen profiloinnin laajuus tai automatisoidut yksittäispäätökset kerättyjen tietojen perusteella

Jos rekisteröityjä seurataan heidän tietojensa keräämisen kautta joko evästeiden tai niihin verrattavien tekniikoiden avulla tai tallentamalla heidän IP-osoitteensa, alustan ylläpitäjä on velvollinen ilmoittamaan tästä rekisteröidyille. Voit lukea tästä lisää seuraavasta linkistä: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Alustan ylläpitäjä voi käyttää arviointiin erilaisia analysointityökaluja. 

Emme voi vaikuttaa alustan ylläpitäjän työkalujen käyttöön, eikä meille ole ilmoitettu tällaisesta mahdollisesta käytöstä. Jos alustan ylläpitäjä käyttää tällaisia työkaluja fanisivumme kohdalla, emme ole käskeneet ylläpitäjän tehdä niin tai hyväksyneet tai tukeneet sitä millään muulla tavalla. Meille ei myöskään toimiteta analyysien perusteella saatuja tietoja. Meillä ei ole mahdollisuutta estää tällaisten työkalujen käyttöä fanisivullamme tai kieltää sitä, eikä meillä ole käytössämme muita tehokkaita keinoja tämän valvomiseen.

Rekisteröityjen oikeudet

Yhteisrekisterinpitäjien on annettava rekisteröidyille erilaisia oikeuksia heitä koskevien tietojen käsittelyyn liittyen. He voivat vedota suoraan näihin oikeuksiinsa alustan ylläpitäjää vastaan: 

Rekisteröidyillä on oikeus saada tietoja heitä koskevista henkilötiedoista sekä vaatia näiden tietojen korjaamista tai poistamista. Heillä on myös oikeus rajoittaa sitä, miten rekisterinpitäjä käsittelee heitä koskevia tietoja, jos tietyt ehdot täyttyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15–18 artiklojen mukaisesti. Rekisteröidyillä on myös oikeus koska tahansa peruuttaa suostumuksensa heitä koskevien henkilötietojen käsittelyyn tulevan käsittelyn osalta (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohta). He voivat myös vastustaa heitä koskevien tietojen jatkokäsittelyä, joka perustuu ainoastaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuun rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohta), siltä osin kuin henkilötietojen suojaa edellyttävät edut tietojen käsittelyn ulkopuolelle jättämisessä koskevat henkilökohtaista erityistä tilannetta ja kun rekisterinpitäjällä ei enää ole tietosuojaa edellyttäviä pakottavia syitä tietojen käsittelylle. Siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyillä on oikeus koska tahansa vastustaa tällaista tietojen käsittelyä tulevan käsittelyn osalta (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohta). Jos tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tai rekisteröidyn kanssa solmittuun sopimukseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja jos tietojen käsittelyssä käytetään automatisoituja prosesseja, rekisteröidyt voivat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan nojalla pyytää hänestä säilytettäviä tietoja itselleen jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Hän voi myös pyytää tietojen siirtämistä rekisteröidyn määrittämälle kolmannelle osapuolelle.

Lähtökohtaisesti rekisteröidyillä on oikeus olla joutumatta automatisoitujen yksittäispäätösten kohteeksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 kohdan nojalla. Jos tällainen automatisoitu yksittäispäätös sallitaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 2 kohdan a–c alakohtien nojalla, rekisteröidyille myönnetään seuraavat oikeudet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 3 kohdan nojalla: oikeus esittää kantansa, oikeus vaatia, että tiedot käsittelee luonnollinen henkilö rekisterinpitäjän puolesta sekä oikeus riitauttaa automatisoitu yksittäispäätös (valitusoikeus).

Lisäksi rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos he uskovat heitä koskevien henkilötietojen käsittelyn rikkovan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla). Alustan ylläpitäjästä vastaava pätevä valvontaviranomainen:

The Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information
Ludwig-Erhard-Str 22, 7th floor
20459 Hamburg, Germany
Puhelin: +49 40 / 428 54 – 4040
Faksi: +49 40 / 428 54 – 4000
Sähköposti: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Verkkopalvelut lapsille

Alle 16-vuotiaat eivät saa lähettää meille henkilötietojaan tai antaa meille suostumustaan ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta. Suosittelemme, että vanhemmat ja huoltajat osallistuvat aktiivisesti lastensa toimintaan ja mielenkiinnonkohteisiin verkossa.

 

Last update: March 2022

Newsletter
Always up to date!